Raad omarmt onderzoek naar meer woningen Grote Buitendijk, maar zegt ook ‘groen, betaalbaar en leefbaar voor jongeren en starters’

Een amendement (*) van de PvdA, mede ondertekend of ondersteund door een meerderheid van de gemeenteraad, werd gisteren toegevoegd aan het aangenomen raadsvoorstel om de Grote Buitendijk tot A lokatie te bestempelen.

Het was te verwachten dat ’the-easy-way-out’ de gekozen strategie zou worden voor de raad om te kiezen voor de Grote Buitendijk als relatief makkelijk en snel te ontwikkelen bouwlocatie. In het totaaloverzicht van woningbouwlocaties in Velsen staat de Grote Buitendijk ‘voor realisatie genoteerd’ voor de periode 2031-2039.

Planning woningbouwlocaties Velserbroek (klik voor grotere weergave)

Geen gelopen race

Is het nu ‘over-en-uit’ met de Grote Buitendijk en kunnen er dan ook 350 woningen worden verwacht, misschien zelfs meer omdat de PvdA en de ondersteunende partijen dat willen laten onderzoeken? Nee, zeker niet. Tal van randvoorwaarden beïnvloeden het maximaal aantal werkelijk haalbare woningen. Dat was ook over het algemeen de mening binnen de raadzaal toen het amendement werd aangenomen. Om er een paar te noemen: behoud van groen, betaalbare woningen voor jongeren en starters, leefbaarheid, infrastructuur (ontsluiting van de wijk) en voorzieningen, zoals openbaar vervoer.

Behoud van groen lijkt een beetje op greenwashing, elke politiek partij moet het belang van groen nu eenmaal benoemen in deze periode van milieubewustzijn. Daar zal de Actiegroep Velserbroek Oost dan ook op toezien, dergelijk woorden noemen is ze ook toepassen.

De betaalbaarheid van woningen is eveneens een flinke uitdaging. Eengezinswoningen kunnen gemiddeld niet meer worden beschouwd als betaalbaar, althans niet voor de genoemde doelgroepen. Dat betekent dat appartementen bouw het enig haalbare alternatief is. Actiegroep Velserbroek Oost heeft die optie al eens geopperd voor het gebied. Op die manier kunnen relatief makkelijk een flink aantal woningen worden gerealiseerd. Natuurlijk is het een puzzel om uit te zoeken waar een dergelijke bebouwing dan mogelijk zou kunnen zijn met inbegrip van alle genoemde randvoorwaarden.

Zeker als vragen als infrastructuur en leefbaarheid moeten worden beantwoord. Wat wordt de rol van de Oostlaan in relatie tot de Grote Buitendijk, als een flink aantal mensen in dat gebied moeten worden gehuisvest? Met andere woorden: hoe ontsluit je zo een gebied op een passende wijze? Ook richting de uitvalswegen. Velserbroek heeft slechts beperkte mogelijkheden al het verkeer af te handelen. Dus bij de komst van nogal ‘wat extra woningen’ is dat zeker een vraagstuk, waar de ambtelijke capaciteit zich flink over zal moeten buigen.

Ten aanzien van openbaar vervoer geldt hetzelfde. Aan de Grote Buitendijk vinden momenteel geen openbaar vervoer bewegingen plaats. Ook dat vergt onderzoek. Voorzieningen zijn nog het minst nijpende probleem. Voor de jongeren en starters doelgroep is een wandeling naar het winkelcentrum geen probleem. Althans als ze wandelen. Daar zit natuurlijk wel een knelpunt. Als straks het gebied Hofgeest volledig is opgeleverd en de Grote Buitendijk fors wordt bebouwd, dan zal het parkeerterrein bij het winkelcentrum niet meer toereikend zijn om het winkelend publiek te bedienen. Dat zal ook al vanaf begin april merkbaar gaan worden door de komst van Action. De keten zal ook zeker mensen gaan trekken vanuit andere woonkernen door mensen die dan niet meer naar de vestiging in IJmuiden rijden.

Woont u zelf aan de Grote Buitendijk of in één van de directe zijstraten? Heeft u een mening over het gebied? Vul dan onze enquête in.

Leefbaarheid

Het onderwerp leefbaarheid is natuurlijk voorzien van talloze subjectieve parameters. Wetgeving is lang niet overal sluitend. Regels zijn zelfs regelmatig met elkaar in tegenspraak. Wat wettelijk mag, is soms niet wenselijk, maar kan politiek gezien wel worden ‘doorgedrukt’. Onderwerpen luchtvervuiling en lawaai van verschillende geluidsbronnen (snelweg en vliegverkeer) zijn hiervan duidelijke voorbeelden. Op dit punt zegt de wetgever: de hinder van verschillende geluidsbronnen mogen niet bij elkaar worden opgeteld. Dus hinder van auto- en vliegverkeer wordt weliswaar wel gelijktijdig ervaren, maar vormen geen wettelijk kader, waarbinnen belemmeringen kunnen worden opgelegd.

Het gewenste onderzoek zal door de Actiegroep Velserbroek Oost dan ook zeker op deze punten worden bewaakt. Want net zoals ‘behoud van groen’ kan ook leefbaarheid geen lege huls zijn.

Alleen appartementen zouden passen binnen de eis ‘betaalbaar voor jongeren en starters’

Puzzels genoeg

Het is dus juist goed dat het amendement is aangenomen om te onderzoeken wat er nu werkelijk netto mogelijk is, echter binnen de duidelijk genoemde randvoorwaarden. Want zonder die randvoorwaarden kan je het gebied bruto misschien wel willen volbouwen (zoals nota bene GroenLinks voorstelde). Maar met meer dan 800 woningen en geen of onvoldoende visie op de gehele omgeving, sla je de plank natuurlijk wel volledig mis.

Een drietal betaalbare royaal gespreide appartementen complexen (eventueel met ondergronds parkeren) voor betaalbare huur en verkoop zou een mogelijkheid kunnen zijn voor het gebied Grote Buitendijk.

Dus constructief een slag vooruit maken

Een aantal partijen memoreerde de beide notities die de Actiegroep Velserbroek Oost had ingediend. Duidelijk werd wel dat ook binnen dit gebied de belangen van de bewoners serieus genomen moesten worden. Dat bleek wel tijdens de behandeling van het gebied Groeneveen, gelegen tussen Driehuis en Santpoort-Noord. Daar werd zelfs door bewoners gedreigd procedures te gaan opzetten tot en met de Raad van State. Die houding deed kennelijk wat partijen huiveren, waardoor het erop leek dat men bezweek voor de argumenten aldaar. Het gebied wordt geen A locatie, de sportvelden van RKVV zullen op eigen locatie een upgrade moeten uitvoeren, er komen aldaar dus geen nieuwe woningen. Dreigen met de Raad van State ligt niet zozeer in onze huidige lijn van participatie. Met dat laatste is meer te bereiken, dan met keihard optreden.

Dus samen een constructieve slag vooruit. Dat de ooit genoemde 80 woningen in het luxe tot zeer luxe segment financieel niet haalbaar zullen zijn, was al langer duidelijk. Welke getal dan wel? Dat gaan we samen met alle belanghebbenden onderzoeken. De gemeente is aan zet om daarin de eerste stap te zetten.

Opname raadsvergadering 29 februari

Kijk vanaf ca. 56 minuten naar het agendapunt omtrent omgevingsvisie 2040

(*) Amendement: Toevoeging aan een oorspronkelijk voorstel

Laat een reactie achter