Onderstaande weergave is vooral een weergave van de situatie 'in het verleden'. Dit is dus puur bedoeld om het perspectief van de huidige situatie te vergelijken met de uitgangspunten toen de Actiegroep Velserbroek Oost zich ging inzetten voor het behoud van zoveel mogelijk groen.


Actiegroep Velserbroek Oost zet zich in voor het behoud van de groenstrook tussen de Grote Buitendijk en de A22/A9. De groep tracht zo actief mogelijk de belangen van de bewoners in Velserbroek te vertegenwoordigen in alle mogelijke politieke bewegingen van de gemeente Velsen.

In de afgelopen jaren heeft de groep zich steeds sterk gemaakt voor een volledige stop op de woningbouw in geheel Velserbroek. Inmiddels is voldoende aangetoond dat de opgave van 400 woningen in de Velserbroek door de provincie slechts een wens is. Het geheel van 2800 woningen voor de gehele gemeente Velsen werd lange tijd door politiek Velsen gezien als een verplichting. Op basis daarvan zijn in het verleden besluiten genomen, die achteraf bezien op zijn minst discutabel waren en zelfs nog zijn.

Plattegrond Velserbroek

Toch zijn wij van mening dat ook Velserbroek een beperkte bijdrage kan leveren in de behoefte aan woningen voor jongeren en senioren. Dat dit niet langs de Grote Buitendijk kan plaatsvinden, behoeft slechts weinig toelichting. De infrastructurele kosten zijn zo hoog, dat het onmogelijk wordt geacht dat woningen voor deze woningzoekenden op deze lokatie kunnen worden gebouwd. De groep is van mening dat op zeer beperkte schaal kan worden ingebreid in de wijk op terreinen waar nu nog (noodlokalen van) scholen staan. Op langere termijn zal de behoefte aan basis scholen langzaam maar zeker afnemen. Op verschillende plaatsen in de wijk kan dan woningbouw worden overwogen.

Af en toe wordt ons dan verweten dat wij uitgaan van de stelling 'niet in onze achtertuin'. Dat is niet terecht. Het gaat ons al heel lang niet meer om ons eigen welzijn, maar om dat van de gehele wijk. Scholen bieden nu vooral veel overlast. Woningen voor starters en senioren zullen binnen de bestaande infrastructuur juist voor minder overlast zorgen, terwijl het landelijke karaketr van de wijk blijft behouden.

Als de politiek zou besluiten om de groenstrook vol te bouwen, dan is het zeker niet gezegd, dat inbreiden in de toekosmt, niet zal plaatsvinden. Om Velserbroek woon- en leefbaar te houden, is de groene bufferzone noodzakelijk. Wij zullen al het mogelijke doen om de politiek ervan te overtuigen dat volbouwen niet goed is voor de leefbaarheid en ernstige schade zal aanbrengen aan het welzijn van de gehele wijk.

Nog even de 10 belangrijkste feiten op een rij:

  • Woningbouw opgave door de provincie is slechts een wens, geen opdracht. Cijfers zijn abnormaal ten opzichte van het landelijke gemiddelde.
  • Bevolkingstoename neemt af, cijfers van de gemeente zijn niet actueel.
  • Velserbroek kent nauwelijks groenzones, de wijk is al behoorlijk dicht op elkaar gebouwd. Er wordt geen rekening gehouden met het welzijn van mensen en dieren.
  • Er wordt geen rekening gehouden met lawaai van verkeer en vliegtuigen, milieu aspecten worden verwaarloosd.
  • Nieuwe woningen tussen de Grote Buitendijk en de A22/A9 zijn niet geschikt voor de doelgroepen die behoefte hebben aan woningen, zoals starters en senioren, omdat ze in dat gebied domweg te duur worden vanwege infrastructurele kosten.
  • De ontsluiting van Velserbroek is niet geschikt voor nog eens 400 woningen, met naar verwachting nog eens zo een 600 auto's.
  • Er wordt niet gekeken naar mogelijkheden tot (goedkopere) inbreiding in de wijk zelf (zoals scholen en noodgebouwen van scholen).
  • De gemeente ziet Velserbroek als een melk-koe, een gebied met weinig politieke samenhang en dus een makkelijke prooi in vergelijking tot andere delen van de gemeente.
  • De groei ambities op langere termijn van voetbalclub VSV zijn niet in overeenstemming met de afname van leerlingen aantallen op de basisscholen in de wijk.
  • Het vaak genoemde argument 'niet in mijn achtertuin' is onzin, heel veel aanhangers van de Actiegroep Velserbroek Oost, wonen in straten die zelfs achter de Grote Buitendijk liggen.

Hoe dacht de politiek destijds over deze kwestie?

Standpunten van de politieke partijen ten tijde van de laatste gemeentelijke verkiezingen (dus wijzigingen voorbehouden!!)

PvdA: Op de strook weiland aan de grote Buitendijk willen vele kandidaten aan de slag Voetbal, een speeltuin, Wateroverloop, een supermarkt, de scouting, woningen, een aansluiting op de A9, gewoon weiland. Met zoveel belangen wil de PvdA niet onbesuisd met dit gebied omgaan. Dat er wat gaat komen staat voor ons vast, maar dat moet gebeuren na een zorgvuldige afweging. Wij willen daarom dat voor het gebied Grote Buitendijk eerst een brede afweging wordt gemaakt hoe dat gebied het beste kan worden ingevuld. Daarnaast willen wij niet eerder beginnen na te denken over dat gebied voordat de ontsluiting van de Velserbroek goed is geregeld en geëvalueerd.

VVD: De VVD is tegen woningbouw langs de Grote Buitendijk. De VVD erkent ruiterlijk dat zij aanvankelijk de locatie Grote Buitendijk als een potentiële bouwlocatie van circa 400 woningen had bestempeld.

Door gewijzigde inzichten en meer beschikbare informatie , niet in het minst verkregen van de aktie groep Velserbroek Oost, is de VVD met overtuiging tot een andere stelling name gekomen.
Dat heeft ertoe geleid, dat bij de vaststelling van de structuurvisie december j.l., de VVD tegen de door het College voorgestelde bouwlocatie heeft gestemd, wat tot gevolg had dat deze locatie werd geschrapt. Ons hoofdargument is dat er een onvoldoende brede visie over de behoefte van de Velserbroek aan dit plan ten grondslag ligt.Verder vonden wij dat ons alternatief woningbouw te plegen op de nabijgelegen sportterreinen van VSV en deze te verplaatsen naar de Grote Buitendijk een win win situatie oplevert voor de sectoren wonen, sport, groen, welzijn en de waterhuishouding.

CDA: Het CDA stelt duidelijke randvoorwaarden bij de plannen die gericht zijn op de bouw van woningen in het gebied langs de A9 in Velserbroek, te weten:

• In de wijk dienen passende voorzieningen te worden gerealiseerd.
• Er dient een adequate ontsluiting van het gebied te komen zodat overlast voor de huidige bewoners van Velserbroek wordt voorkomen.
• Uit een op te stellen Milieu Effekt Rapportage moet blijken dat aan alle milieu-eisen wordt voldaan.Kortom, indien aanvullende woningbouw in de Velserbroek langs de A9 aan de orde is zal het CDA de plannen toetsen aan bovengenoemde zaken.

Velsen Lokaal: Velsen Lokaal heeft bij de structuurvisie een amendement ingediend betreffende de Grote Buitendijk:

1e Geen woningen zoals in ambtelijk plan voor de grote Buitendijk, maar verschuiven van de sportvelden van VSV. Op deze wijze dienen we twee doelen; de behoefte aan sportvelden en het openhouden van het landschap aan Grote Buitendijk.

Vanwege de leidingen kunnen er wel sportvelden komen maar grotendeels geen woningen.

2e Bestemmen voor woningbouw van huidige sportvelden en deel NW van Hofgeest omdat die nog in de provinciale rode contour (=woonbestemming) vallen.

3e Oostelijke deel grote Buitendijk te bestemmen voor waterberging ten behoeve van Velserbroek, waarin eventueel ook waterwoningen kunnen komen.

Natuurlijk moet bij uitvoering van deze plannen een aantal randvoorwaarden worden ingevuld, zoals de ontsluiting van de Velserbroek, o.a. mede door een korte boog verbinding A208 met A22 en aandacht voor het realiseren van diverse voorzieningen die nu nog ontbreken of tekort schieten in deze wijk.

Christen Unie: Tav de evt. woningbouw denkt de ChristenUnie dat we dit zeer beperkt moeten houden, met name de groene buffer moet zoveel mogelijk in stand blijven. Ook als het gaat om evt. verkoop van de locatie VSV (als opoffering voor de evt woningbouw ) zal de ChristenUnie hier niet mee in kunnen stemmen; VSV is meer uit op het financiele voordeel, dan medewerking verlenen aan de Gem. Velsen.

Uitbreiden van sport en recreatie staat de ChristenUnie ook in beperkte mate achter, hoewel in het programma van de CU sport een belangrijke plaats inneemt vinden wij dat dit op de locatie Grote Buitendijk niet zodanig ingevuld moet gaan worden dat daarmee de groenstuctuur verloren gaat.

Om een lang verhaal kort te maken; De Grote Buitendijk mag wat de CU betreft zoveel mogelijk blijven zoals zij nu is.

Visie Velserbroek; Vol is Vol aandacht moet uitgaan naar leefbaarheid in z'n totaliteit.

Democraten 66 Velsen: Voor Velserbroek is Democraten Velsen tegen bebouwing van de Grote Buitendijk. Dit gebied is te belangrijk als uitloopgebied in de Velserbroek.

Daarbij hebben wij wel oog voor de ruimteproblemen van VSV, die kunnen ook op andere wijze worden opgelost. Sportdeelname voor de jeugd willen wij bevorderen.

Democraten Velsen wil graag een buurthuis in de Velserbroek, de wijk is er groot genoeg voor.

Democraten Velsen streeft naar een leefbaar en vooral duurzaam Velsen voor de generaties na ons. Die duurzaamheid is een leidraad als het gaat om ontwikkelingen en oplossingen voor verkeer, onderwijs, wonen, economie, enz. De geluidsoverlast van Schiphol moet een halt worden toegeroepen en indien mogelijk teruggebracht.
Democraten Velsen staat voor eerlijke en heldere taal, zoals Annette Baerveldt in de raadzaal en daarbuiten laat horen. Achterkamertjespolitiek is taboe en dubbele petten horen in het gemeentebestuur niet thuis. De gemeente moet meer gebruik maken van opiniepeilingen per internet en stadspanels en minder van externe adviseurs.

Groen Links: GroenLinks meent dat er geen woningen moeten worden gebouwd aan de Grote Buitendijk, omdat het gebied als ecologische verbindingszone veel natuurwaarde (inclusief beschermde soorten) heeft. Het is een wateroverloop gebied waarvan de betekenis wegens de vernatting van het klimaat sterk zal toenemen. Het is een risicogebied, vanwege ondergrondse leidingen, enz. Het gebied is te sterk milieubelast: geluidsoverlast (vliegtuigen, autoweg) en stofoverlast. Daarom moet allereerst worden vastgesteld of de bouw van 2800 woningen in Velsen een absolute noodzaak is en welk quotum daarvan voor rekening van Velserbroek moet komen.

Daarnaast moet Velsen in de gehele gemeente eindelijk serieus werk gaan maken van de opdracht om door intensiveren, combineren en transformeren (ICT) op bijvoorbeeld reeds bebouwde locaties ruimtewinst te behalen door meervoudig grondgebruik.Voor Velserbroek liggen daar over enkele jaren mogelijkheden wanneer schoolgebouwen, wegens dalende leerlingenaantallen, zullen verdwijnen en van overblijvende scholen de noodlokalen moeten worden omgezet in definitieve gebouwen.

LGV: Woningbouw aan de Grote Buitendijk is niet gewenst. Op de plaats van de sportvelden kunnen woningen gebouwd worden en het gebied tussen de A9 en Grote Buitendijk kan gebruikt worden voor sport- en andere recreatieve voorzieningen.