Foto's Grote Buitendijk en bijeenkomst Polderhuis

Structuurvisie tijdspad - de historie

Velsen heeft volop plannen voor de toekomst. Plannen die voortkomen uit het beleid dat erop gericht is voldoende woningen te bouwen, het bedrijfsleven groeikansen te bieden, natuurontwikkeling en cultuurhistorie te stimuleren, de verschillende kernen hun identiteit te laten behouden enz. Allemaal zaken die nauw met elkaar samenhangen en elkaar in veel gevallen uitsluiten. Kortom; er is een actuele Structuurvisie nodig om al die plannen letterlijk en figuurlijk de ‘ruimte’ te kunnen geven.

Het gemeentebestuur wil de Structuurvisie in samenspraak met bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen tot stand brengen. Daarom werd er in het voorjaar van 2004 een serie participatiebijeenkomsten in alle Velsense kernen georganiseerd. Daar hebben belanghebbenden hun reactie kunnen geven op het eerste concept van de structuurvisie, die de ontwikkeling tot 2015 in kaart moet brengen.

Eind 2004 heeft het college van B&W ingestemd met de becommentariëring van de circa 600 participatie reacties. Vervolgens was het in januari 2005 de beurt aan de raadscommissie om zich inhoudelijk uit te spreken over de concept-ontwerp structuurvisie. De commissie kon echter niet instemmen met de inhoud van de structuurvisie en het vervolgen van het proces (starten inspraak).

De commissie Ruimte & Samenleving meende dat de structuurvisie te gedetailleerd was met teveel kleine woningbouwlocaties. Men opteerde voor grotere locaties met een heldere risicobeschrijving per locatie. Ook miste de commissie op bepaalde punten heldere keuzen en tot slot werd in enkele gevallen een onderbouwing gemist. De wethouder heeft daarop de structuurvisie teruggenomen en toegezegd terug te zullen komen met een structuurvisie die beantwoordt aan de kritiek van de raadscommissie.

De structuurvisie is toen aangepast en in hoofdlijnen besproken met de klankbordgroep. Het college van B&W heeft op 31 mei 2005 ingestemd met deze ontwerp Structuurvisie. Op 21 juni 2005 is het ontwerp Structuurvisie de inspraak ingegaan.

De inspraakperiode van de ontwerp Structuurvisie liep van 23 juni tot 1 september 2005. Alle reacties, in totaal ongeveer 400, gerubriceerd en van een antwoord voorzien. De inspraakreacties hebben aanleiding gegeven tot enige wijzigingsvoorstellen. De inspraakreacties en de beantwoording daarvan zijn gebundeld in de rapportage “Inspraak Structuurvisie 2015”.

Deze rapportage is op 15 november 2005 door het college vastgesteld. Deel 1 van de rapportage gaat in op reacties gerangschikt naar thema. Deel 2 beschrijft de reacties gerangschikt naar woonkern. Deel 3 geeft een overzicht/samenvatting van de belangrijkste reacties en deel 4 gaat in op de wijzigingsvoorstellen.
De inspraakrapportage is inclusief de wijzigingsvoorstellen en de ontwerp-Structuurvisie ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 29 november is de behandeling in de commissie Ruimte & Samenleving geweest.

Op 19 december 2005 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie 2015 vastgesteld. Deze vaststelling ging gepaard met het aannemen van een 7-tal amendementen.

Een van de amendementen gaat over:

· Het verplaatsen van de sportvelden van VSV naar het gebied voor de Grote Buitendijk en het gehele gebied binnen de rode contour aan te wijzen als woningbouwlocatie.

De amendementen en de eerdere wijzigingsvoorstellen, die naar aanleiding van de inspraak en de bespreking in de commissie Ruimte & Samenleving door het college van B&W waren vastgesteld zijn verwerkt. Hiermee is nu een definitief exemplaar van de Structuurvisie 2015 voorhanden als actueel en samenhangend kader voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente.