Op deze pagina is de historie bijgehouden  tot juni 2011, voor de meest actuele stand van zaken verwijzen we u graag naar het kopje 'actueel'. In de jaren na het bereiken van het compromis model is niet veel gebeurd. Pas in 2022 kwam het gebied weer opnieuw op de politieke agenda. In de loop van 2024 worden nieuwe besluiten verwacht. De oorspronkelijke oprichters van de Actiegroep Velserbroek Oost zijn nog steeds actief, wel is de samenstelling van de groep deels veranderd. Interesse om ook mee te praten? Neem dan contact op met Peter Luit.


In juni 2011: De plannen zijn doorgerekend en op kleine details aangepast. De mogelijke parallelweg aan de Grote Buitendijk is geschrapt vanwege enerzijds de kosten en anderzijds het te geringe rendement van de weg bij de komst van 80 woningen.

Gedurende 2010: Vooral in het eerste deel van het jaar 2010 gebeurde er alleen het nodige op de achtergrond. Modellen werden doorgerekend en het was dus vooral afwachten. Eind 2010 werd een grote bijeenkomst georganiseerd op basisschool de Ark aan de Grote Buitendijk. Daar werden de plannen gepresenteerd. De actiegroep heeft tijdens die avond aangegeven achter de nu bestaande plannen te staan en zal haar karakter als actiegroep wijzigen, door vooral constructief te blijven meedenken en uiteraard te waken voor een correctie uitvoering van de plannen.

Stand van zaken eind januari 2009: Er gaat een zevende model ontstaan op basis van een mogelijke samenwerking tussen de Actiegroep Velserbroek Oost, VSV en ontwikkelaar Westwijk uit IJmuiden. Inmiddels is op onverklaarbare wijze een stuk grond van de gebroeders Rutte in bezit gekomen van de Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij. De gemeente lijkt nalatig te zijn geweest in een tijdige toepassing van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten, waarin eigenaren van grond en/of panden hun bezittingen eerst aan de gemeente moeten aanbieden.

Stand van zaken eind november 2008: B&W heeft geen advies gegeven aan de gemeenteraad, maar noemde haar advies een besluit. Dat de politieke meerderheid voor bebowuing is, wisten we al langer. Maar van een besluit kan geen sprake zijn. Wethouder Korf heeft haast en moest scoren onder druk van de ambtenaren. De politeiek dwalingen van de geest negeren het woongenot van de bewoner. 350 huizen is nog steeds het verouderde uitgangspunt.

Stand van zaken eind augustus 2008: Na drie werkgroepbijeenkomsten zijn er nu 5 verschillende modellen ontwikkeld (de actiegroep heeft 2 modellen ingediend - één modeel waarbij echta lels zo blijft zoals het is en één model met de aanleg van een klein recreatiepark 'het gelukzalige ommetje'. In de komende maanden worden alle aspecten rondom deze modellen verder uitgewerkt. Naast de financiële plaatjes, wordt op basis van een 18-tal criteria een reeks uitspraken gedaan voor elk model. Daarna worden de modellen voorgelegd aan de gemeenteraad.

Stand van zaken eind mei 2008: Het onderzoek gaat starten en de Actiegroep Velserbroek Oost heeft een 'zetel' verworven in dit traject. We gaan uiteraard de 'nul'-optie verdedigen. Er worden derhalve 'modellen' gemaakt met een bereik tussen de 0 en de 500 woningen. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op 29 mei, het gehele traject zal enkele maanden in beslag gaan nemen. Vooralsnog verwachten we niet dat de werkelijke besluitvorming snel zal worden doorgevoerd.

Stand van zaken half maart 2008: Op dit moment wordt onderzoek gedaan door de gemeente, zoals dit reeds eerder door wethouder Korf werd toegezegd. Er is een projectplan en een projectleider. Wij proberen voortdurend binnen het project mee te mogen meepraten, maar dat verloopt doorgaans moeizaam. De gemeente hanteert in de eerste fase een éénrichtingsmodel voor wat betreft de communicatie. Als actiegroep krijgen we weliswaar informatie als daarom wordt gevraagd, maar in deze fase van het onderzoek is geen inspraak voorzien. Zodra de eerste fase is afgerond, krijgen alle belanghebbenden de mogelijkheid om hun inbreng te verwoorden.Een rondetafelgesprek met alle betrokkenen, zoals bij het centrumplan, is helaas geweigerd, zonder duidelijke opgaaf van reden. Wel zijn we met Seaport TV is gesprek om een dergelijk gesprek (eventueel zonder politiek) te kunnen regelen met alle betrokken partijen.Het onderzoek behelst 'wat kunnen we doen met de groenstrook'. Na aandringen onzerzijds en lobby bij de politiek is de 0-optie (strook blijft zoals het is) meegenomen als mogelijk model. Ons verzoek toch ook te kijken naar de 0-plus optie (strook groen laten en kijken of je ergens anders in Velserbroek zou kunnen bouwen, bv. op plekken die in de toekomst vrijkomen zoals noodlokalen van basisscholen) is afgewezen. Dat zou te lang gaan duren. Ook daar nemen we uiteraard geen genoegen mee.Momenteel zijn we weer bezig de partijen te bezoeken om hier aandacht aan te besteden. Het is de bedoeling dat het onderzoek dit jaar wordt afgerond, waarna pas opnieuw rondes van besluitvorming gaan plaatsvinden.