Grote Buitendijk makkelijker dan herbouw op locaties in geheel Velsen

Talloze belemmeringen werden gisteren benoemd tijdens de behandeling van ‘woningbouwlocaties 2040’ binnen de sessie van de gemeenteraad. Het bleek maar weer eens welke complexe sommen er allemaal gemaakt konden worden voor alle mogelijke locaties in Velsen.

De sessie op donderdag 18 januari

Zonder op al die getallen in te gaan een verduidelijkend voorbeeld. De bekende 12 hoog flats in Zeewijk boden ruimte aan 144 woningen. Na sloop bleven er bijvoorbeeld aan de Keetberglaan 96 over in de drie nieuw gebouwde appartementen gebouwen. Als je al die getallen bruto en netto bij elkaar optelt, kom je al gauw in een wirwar van cijfers ten opzichte van doelen en afspraken in de regio en met de provincie. Niemand die de bomen door het bos ziet. Dan is de Grote Buitendijk een makkelijke prooi, alles is netto. Er hoeft niet gesloopt te worden en er zijn geen tijdelijke verhuizingen noodzakelijk.

Herbouw lastig en langdurend

Verschillende partijen zeiden dat herbouw vaak in onnodig lange procedures resulteert. Genoemd werden onder andere de flatwoningen aan de Dolfijnstraat, het braakliggende stukje land naast de Albert Heijn aan de Kalverstraat en het voormalige terrein aan het Plein 1945 waar Albert Heijn voorheen gehuisvest was. Zo zijn er nog wel wat meer ‘postzegel stukjes’ in Velsen.

Ook uitdagingen rondom de mogelijke verhuizing van RKVV in Driehuis en mogelijke woningbouw rondom de Engelmundus kerk brengen de nodige ‘extra zaken’ met zich mee. Tot slot werden ook de moeilijkheden benoemd rondom de ontwikkeling van ‘Pont tot Park’. En daarnaast werd nog even gememoreerd hoe beroerd het afliep met de Kustvisie Velsen, waar ook een redelijke hoeveelheid woningen zouden worden gerealiseerd. Ja, verwarring bij velen binnen de raad, maar kiezen voor duidelijke taal was er nauwelijks bij.

Inschatting: niemand van de raad weet precies de netto bouwcapaciteit te benoemen van alle mogelijke kleine- en grote(re) gebieden voor de gemeente Velsen ten behoeve van de plannen richting 2040

800 woningen aan Grote Buitendijk?

Er werd volop gefantaseerd over het ‘makkelijke’ stuk grond aan de Grote Buitendijk. Groen Links fractievoorzitter Hoekstra had wat sommen gemaakt en zei dat er – eventueel in combinatie met hoogbouw – makkelijk 800 woningen aan de Grote Buitendijk gebouwd zouden kunnen worden. Echt waar, is dit afkomstig van ‘Groen’ Links? PvdA fractielid Pinkus probeerde na protesten omtrent dat getal door wat andere partijen zomaar het getal 600 te noemen. Serieus? Ja, zo werd er wederom met getallen gespeeld. Tineke van Ombergen van Velsen Lokaal nam de moeite om (wederom) de historie te benoemen en de afspraken die destijds met de bewoners waren gemaakt. En zo had elke partij wel wat te zeggen over het speelveld waarin we ons maar moeizaam lijken te kunnen bewegen.

A of B status, wat maakt het uit?

Het werd wel duidelijk dat de Grote Buitendijk richting 2040 de A status zou gaan krijgen. Paniek? Nee, niet echt. Er zullen nog heel wat sessies aan vooraf gaan, voordat een realistisch plan kan worden uitgevoerd richting 2040. Dat komt vooral ook door de twijfels over de ambtelijke capaciteit om alle projecten in Velsen te realiseren. Het gaat hoe dan ook lang duren, zeker tot na 2030. Het overlaten aan project ontwikkelaars die al staan te trappelen, is zeker geen eenvoudig besluit. Het uit handen geven politiek gevoelig, maar ook de kosten spelen een rol.

Milieu

Floor Bal van Liberaal Blauw noemde ‘even’ tussendoor de milieu aspecten rondom alles wat met woningbouw te maken heeft. En voegde daar nog fijntjes migratie aan toe en stelde de vraag ‘voor wie gaan we eigenlijk bouwen?’. D66 wethouder Sander Smeets zei dat het ‘gek genoeg’ wel begint met die milieu belemmeringen, maar dat het ‘ook weer gek genoeg’ uiteindelijk toch kan. Hoe dat precies zit, weet dus niemand.

Demissionair minister Hugo de Jonge zal echt niet streng optreden wanneer door milieuregels er ergens iets niet kan. De afspraken zijn nooit zo hard als de raad zelf vaak denkt.

Teveel documenten en afspraken

Het werd duidelijk dat verschillende documenten en (al gemaakte) afspraken door elkaar heen liepen. Heerlijk om je daarachter binnen alle al bestaande onduidelijkheden te verschuilen. Dan blijft de Grote Buitendijk als de duidelijke locatie over waar niet of nauwelijks belemmeringen bestaan.

Kosten niet duidelijk

Dat de Grote Buitendijk makkelijk zou zijn, valt nog te bezien. De kosten die de raad benoemde bij herbouw mogen aan de Grote Buitendijk dan wel niet bestaan mar er zijn enorme kosten voor geluidswering en infrastructuur te verwachten om de beoogde 350 woningen, dus met 700-1000 bewoners, te kunnen realiseren. Er werd gewoon even vergeten dat in herbouw locaties dergelijke extra voorzieningen niet nodig zijn. Dus ook hierin ontbreekt het aan volledige inzichten. Natuurlijk zeiden de beide betrokken wethouders (Smeets en Diepstraten) dat echte sommen pas gemaakt kunnen worden als ‘we’ een fase verder zijn. Dat zal dus nog wel even duren.

Heerenduinweg

Actiegroep Velserbroek Oost heeft wel een geopperd om ook naar het gebied Heerenduinweg te kijken. Het zou helemaal niet zo gek zijn om een verdeelsleutel te maken tussen bouw aan de Grote Buitendijk en de Heerenduinweg. Tot nu toe wordt dat gebied als natuurlijk bufferzone bestempeld. Hoezo is de Grote Buitendijk dat dan niet? Velserbroek draagt nu ook al aanzienlijk bij in nieuwbouw in het gebied Hofgeest (het ooit bereikte compromismodel) in combinatie met een paar ‘postzegel gebiedjes’, zoals appartementen aan De Kamp en (door ons zelf gesuggereerde) bouw op het terrein van Smugglers na verhuizing van VSV naar het oosten van de Oostlaan. De raad kan zich daar nu alvast over gaan buigen. Actiegroep Velserbroek Oost is nog steeds niet tegen bebouwing van de Grote Buitendijk, maar wil het landelijke karakter behouden. Dat kan met 80-100 woningen prima, al zijn dat dan niet de woningen voor startende jongeren of (arbeids)migranten. Maar dat was 10 jaar geleden (gezien de hoge extra kosten) ook al duidelijk.

Als de optelsom van alle mogelijkheden in IJmuiden dan lastiger te realiseren zijn, is dat nog steeds geen geldig argument om Velserbroek dan zomaar als makkelijke prooi te kiezen

Nog weinig zicht op realisme

Al met al weinig realisme om echte besluiten te nemen. Massaal werd de Grote Buitendijk gepromoveerd tot A lokatie. Heerlijk om in ieder geval op één punt duidelijkheid te hebben geboden. En juist die duidelijkheid zal wederom omgeven worden door talloze bijkomende zaken waarvoor in de komende jaren voor het gebied antwoorden gevonden moeten worden. Wij denken graag mee. Maar wel met een kritische visie op hetgeen Velserbroek nu al bijdraagt in relatie tot de andere woonkernen.

Laat een reactie achter