Ambtenaren willen raad tot plan 3 dwingen

De ambtenaren die hebben gewerkt aan het doorrekenen van combinatiemodel 4,5,6 zoeken willens en wetens naar argumenten om de raad te dwingen tot het kiezen van het ambtenarenmodel 3.

gebiedgb.png

Dat bleek uit de vergadering van de actiegroep gisteravond, waarin de doorberekening werd doorgenomen. Talrijke argumenten uit dat stuk wijzen op een voortdurend afwijzen van alternatieve plannen, zoals (cursief weergegeven zinnen zijn exact overgenomen uit de doorrekening):

1. er geen sprake is van een snelle uitvoerbaarheid gelet op de complexiteit van de opgave

Dit is een suggestieve zin. Ten eerste zijn er al helemaal geen vragen gesteld over de sneheid waarmee één en ander gerealiseerd zou moeten worden. Ten tweede is dit model niet complexer dan de andere voorgelegde modellen.

2. kent het model een hoog risico voor wat betreft archeologie door ingrijpende voorstellen voor het gebied Grote Buitendijk

Hoe ingrijpend is model 3 dan wel niet voor de archeologie aan de Grote Buitendijk? In model 4,5,6 wordt juist veel van de oorspronkelijke invulling behouden, zoals bijvoorbeeld het deels behouden van beperkte agrarische functies. Aantasting van elk stuk grond wekt beroering van archeologische waarden. Maar wie wil er nou uiteindelijk zonodig bouwen? Kies dan voor model 1!

3. bij de weging van dit model geen reacties van de andere tien leden van de werkgroep meegenomen zijn, omdat dit model gemaakt is nadat de werkgroep in september 2008 zijn werk heeft afgerond.

Onzin, de werkgroep is nimmer geïnformeerd over het feit dat buiten de groep om geen nieuwe plannen zouden mogen worden ingediend. Bovendien is de opmerking suggestief, alsof de werkgroep zo bijzonder veel goed werk verricht zou hebben.

4. Anders dan misschien de schets en de bijbehorende tekst van de initiatiefnemers doet vermoeden is bij nader overleg gebleken dat het groen rond de hoven in het gebied Grote Buitendijk niet wordt ingericht, maar in stand blijft als agrarisch gebied. Verwacht wordt dat deze grond, gezien de versnippering, niet te verpachten is.

Onzin, er blijven meer dan voldoende kleinere en grotere gebieden beschikbaar voor, zoals wij dat noemen, recreatieve agrarische functies, zoals paardenvelden.

5. Om 150 woningen op de velden van VSV te bouwen is een dichtheid noodzakelijk van 45/ha. Dat is heel stedelijk. In de bestaande wijk Velserbroek is een dichtheid gerealiseerd van 35/ha. Omdat de randen van de velden zijn belast met milieurandvoorwaarden kunnen de woningen maar op een kleine vlek gebouwd worden. Een verkenning van de verkavelingmogelijkheden laat zien dat 150 woningen niet haalbaar is, tenzij de vlek grotendeels wordt ingevuld met hoogbouw (ca. 5 woonlagen), met uitzondering van de randen aan de noord- en oostzijde in verband met de overgang naar de omliggende gebieden. Een capaciteit van maximaal 130 woningen lijkt realistisch (ca. 35 won/ha).

Wij vinden het getal 150 zelf ook het absolute maximum. het model kent voorstellen voor in totaal maxmaal 370 woningen. Plan 3 kent 350 woningen. Er is dus een ruimte van 20 woningen, welke dus aan de hand van bovenstaande opmerking invulbaar is. Wij blijven van mening dat er nog steeds geen werkelijke onderbouwing is voor alle cijfers die genoemd worden.

6. Ten aanzien van de gronden die via een aparte verkoopovereenkomst van Bureau Beheer landbouwgronden zijn aangekocht (P4479 en P4481) en waarop gedeeltelijk in dit model de nieuwe sportvelden van VSV op zijn geprojecteerd, is een meerwaardeclausule overeengekomen. Als er een hoogwaardiger bestemming dan de huidige bestemming gerealiseerd wordt zal er een verrekening plaatsvinden.

Een vreselijke domme zet geweest om de ruil te voorzien van een zogenaamde meerwaardeclausule. Op deze manier heeft de gemeente kennelijk op voorhand willen voorkomen dat VSV zou verhuizen naar het gebied ten oosten van de Oostlaan (deel van de Beeckesteijn ruil). Door hier juist geld aan te ‘verliezen’ wordt een extra oneigenlijk argument vóór model 3 misbruikt.

7. Het gewenste hoogwaardige woonmilieu langs de Grote Buitendijk staat op gespannen voet met de nabij liggende sportvelden.

Onzin. Bij de aanleg van de tennisvelden werd door de gemeente Velsen ook geen rekening gehouden met het destijds ‘hoogwaardige woonmilieu’ bij het eerste stuk van de Grote Buitendijk.

8. De ontsluiting van het woningbouw- en sportieve programma langs de Grote Buitendijk is helemaal aangesloten op bestaande infrastructuur en veroorzaakt dus meer druk.

Meer druk in vergelijking met wat? In plan 3 wordt de druk op de Broekeroog minstens zo intensief. Dit is dus geen specifiek nadeel van model 4,5,6, maar is het gevolg van willen bouwen, ongeacht welk model dat wordt gekozen. Model 4,5,6 zorgt juist voor spreiding van die druk en voorkomt dus daarmee teveel extra drukte op de Grote Buitendijk.

9. Er is geen fysieke ruimte om de Ecologische Verbindingszone (EVZ) te realiseren tussen de sportvelden en de snelweg. De EVZ zal in de beperkte ruimte tussen de sportvelden en de bestaande woningen gerealiseerd moeten worden. Bij uitwerking zal gezocht moeten worden naar een optimalisering voor deze functie met zo min mogelijk verstoring en licht van de sportvelden en/of infrastructuur die het gebied doorsnijden.

Onzin, de gemeente heeft helemaal niets op met ecologische verbindingszones. Anders zou zij ook niet model 3 hebben ontwikkeld.

10. slechts een minimum van het totaal aantal woningen is gelegen op gemeentegrond.

Ja, dat is het belangrijkste punt! De gemeente zegt wel kostenneutraal te willen ontwikkelen, maar via achterkamertjes politiek is allang besloten wederom flink te willen verdienen aan de melkkoe Velserbroek. Overigens klopt het aantal woningen op gemeentegrond niet Men gaat uit van 60 woningen, terwijl ook een strook ten westen van de Broekeroog in eigendom is van de gemeente.

11. Het particulier initiatief Rozenstein is in dit model lastig in te passen omdat het op de plek waar op dit moment grondpositie is niet aansluit bij de dichtheden zoals voorgestaan in de woningbouwgebieden Hofgeest en ook niet aansluit bij de voorgestelde appartementen in de ‘hofjes’ in het gebied Grote Buitendijk. Mogelijk is dit in te passen in de zone langs huis te Speijk.

Spijkers op laag water. Rozenstein is juist prima in te passen, afhankelijk van de invulling van de bouw op de huidige VSV terreinen. Juist als daar 20 woningen minder worden gebouwd, is de overgang naar plan Rozenstein beter uitvoerbaar.

12. Een optimalisatie van de verkeersstructuur is mogelijk door zowel de nieuwe woningbouw als de nieuwe voetbalvelden voor autoverkeer aan te sluiten op de Broekeroog via een route tussen bijvoorbeeld de tennisvereniging en nieuwe woningbouw op de voormalige velden van VSV. Dat is geen verbetering van de huidige infrastructuur door bijvoorbeeld de toevoeging van een rondweg, maar belast de Grote Buitendijk in ieder geval niet extra.

Dit is onderdeel van plan 3, een waanzinnig voorstel om een drukke T-kruising te maken op de hoek de Kamp/Broekeroog, vlak naast woningen. De 70 woningen zullen de Grote Buitendijk veel minder belasten dan de 350 uit model 3.

13. Negatief resultaat: -900.000 euro.

Geen enkele argumentatie hoe dit bedrag is opgebouwd. Tijdens onze laatste inspraaak is daarnaar gevraagd inclusief een onafhankelijke doorrekening. Dit wordt tegengewerkt door zogenaamde marktgevoelige informatie. Deze informatie ligt gewoon op straat. Iedereen weet wat een vierkante meter grond ‘doet’, voor welke toepassing dan ook. Verder een voor ons zeer onwaarschijnlijk eindresultaat, waaruit zou moeten blijken dat de raadsleden gedwongen worden te kiezen voor het ‘positieve’ model 3.

Het onderwerp Grote Buitendijk/Hofgeest staat gepland voor het raadsplein op 2 april.

1 reactie

  1. Fred op 23 maart 2009 om 17:18

    Door wie wordt Velsen nu eigenlijk bestuurd??
    Door de ambtenaren of door de raad??

    Wie het weet mag het zeggen

Laat een reactie achter