Bestemmingsplan Velserbroek

Bron: velsen.nl

bestemminsplan.pngBurgemeester en wethouders van Velsen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28, lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 11 februari 2008, verzonden op 11 februari 2008, goedkeuring hebben verleend aan het door de gemeenteraad van Velsen op 15 november 2007 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Velserbroek” met daarbij behorende plankaart(en) en voorschriften.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bestaande woonkern van Velserbroek.

best.png

Let op, de strook Grote Buitendijk – A22/A9 maakt dus geen onderdeel uit van dit bestemmingsplan

Het besluit van Gedeputeerde Staten alsmede het goedgekeurde bestemmingsplan liggen met ingang van 22 februari 2008 gedurende zes weken ter visie. De desbetreffende stukken zijn op werkdagen voor een ieder in te zien bij de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden van 09.00 uur tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur en gedurende de gebruikelijke openingstijden bij de centrale bibliotheek te IJmuiden.

Krachtens artikel 56 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kan tegen het besluit van Gedeputeerde Staten inzake goedkeuring bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig op grond van artikel 27, lid 1 of 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bedenkingen bij Gedeputeerde Staten hebben ingediend. Dit recht van beroep komt ook toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig laatstgenoemde bepaling tot Gedeputeerde Staten te wenden.

De termijn voor het indienen van beroep bedraagt zes weken en vangt aan op de begindatum van de tervisielegging. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Ingevolge artikel 28, lid 7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening treedt het besluit van Gedeputeerde Staten inwerking daags na afloop van de hierboven genoemde beroepstermijn. Indien binnen deze beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.

Downloaden bestemmingsplan

Laat een reactie achter