Actiegroep spreekt in tijdens raadsplein

Donderdagavond 12 februari heeft de raad wederom vergaderd over de modellen voor Grote Buitendijk/Hofgeest. Het doel van de bespreking was “informatie verzamelen door te luisteren naar de insprekers”. Besluitvorming was niet mogelijk omdat de financiele doorrekening van model 6 (model de Buitensstrook van de Actiegroep) en het ‘combinatiemodel 4,5,6’ nog niet gereed waren en de beantwoording van vragen over de actualisering van de woningbehoefte niet tijdig beschikbaar waren. Peter Luit heeft namens de Actiegroep ingesproken. De discussie betrof uitsluitend het combinatiemodel van de Actiegroep, VSV en ontwikkelaar Westwijk. Later op de avond stond ook het vestigen van de Wet Voorkeurrecht Gemeenten op delen van het gebied Grote Buitendijk / Hofgeest op de agenda, dit wel ter besluitvorming.

bron (24 min.): SeaportTV, bewerkingen door Peter Luit

Voor het onderwerp Grote Buitendijk / Hofgeest is door vier personen ingesproken: dhr. Van Leeuwen namens de Vereniging Rozenstein, Peter Luit namens de Actiegroep Velserbroek Oost, Mark Nieuwenweg (Westwijk) en Floor Bal (VSV). Tijdens de hele vergadering is uitsluitend gesproken over het combinatiemodel van de Actiegroep, Westwijk en VSV, waarover u elders op deze site voldoende informatie vindt. Helaas zaten in de zaal geen bewoners van de Grote Buitendijk, de leden van de Actiegroep waren samen met eigenaren en gebruikers van De Hofgeest de enige toehoorders.

Dhr. Van Leeuwen heeft het bouwplan Rozenstein toegelicht en benadrukt dat deze ontwikkeling past in de verschillende modellen. Tevens heeft hij aangegeven dat hij bereid is tot grondruil indien dat voor de uitbreiding van de voetbalvereniging noodzakelijk is.

Peter Luit, Mark Nieuwenweg en Floor Bal hebben ieder vanuit hun optiek het combinatiemodel toegelicht en vragen van raadsleden over dit model beantwoord. Benadrukt is dat VSV zich niet als omnisportvereniging vestigt op de nieuwe locatie, er wordt uitsluitend gedacht aan voetbalvelden met bijbehorende gebouwen (kantine, lage tribune en kleedkamers). Er komen ook geen andere functies zoals een dekamarkt, sporthal of een zwembad. De Actiegroep accepteert de verplaatsing en uitbreiding van het aantal voetbalvelden. Westwijk beperkt haar belang tot het intensief bebouwen van de vrijkomende voetbalvelden. En het belangrijkste: de strook langs de Grote Buitendijk blijft groen en ruimtelijk ingericht met beperkte bebouwing in de vorm van landgoederen of hofjes, waarbij de groen ruimte openbaar toegankelijk is en de (luxe) landgoederen de kostendragers zijn.

groenlinks.pngGroen Links merkt op dat veel Velserbroekers het gebied groen willen houden en maakt zich zorgen over de gezondheidssituatie van sporters zo dicht op de snelweg (veel fijn stof). Ook vraagt hij Westwijk of deze geinteresseerd is in het bouwen van de woningen langs de Grote Buitendijk, wat de ontwikkelaar uiteraard is. Tenslotte zou Groen Links graag een enquete willen over het fenomeen voorkennis.

pvdavelsen2.pngOndanks dat het combinatiemodel 370 woningen bevat en het gemeentelijke model 350, maakt de PvdA zich zorgen over de huisvestingsmogelijkheden voor jongeren. Mogelijk dat zijn zorg ook voor komt uit het feit dat het combinatiemodel de gemeente minder geld in het laatje brengt dan het gemeentelijke model, aangezien er minder woningen op gemeentegrond worden gerealiseerd. Daarnaast stelt de partij vragen bij de financiering van het onderhoud van de velden, indien er geen kostendragers gerealiseerd worden. Een sprotvereniging in eigendom van de gemeente is niet betaalbaar. Floor Bal licht toe dat VSV samen met Westwijk de nieuwe velden wil aankopen. Overleg met de gemeente over de wijze van financiering van het onderhoud is wel nodig.

cdavelsen.pngHet CDA vraagt of er ruimte is voor een speeltuin en de scouting, deze functies zijn in het model opgenomen. Daarnaast vraagt deze partij zich af of voldoende rekening is gehouden met de belangen van de gemeente, zonder precies aan te geven waarop precies gedoeld wordt. Peter Luit licht toe dat overleg heeft plaatsgevonden met wethouder Korf en dat deze het toejuicht als betrokken partijen tot overeenstemming weten te komen. Het CDA is bang voor een soort twee-stappen-plan waarbij in de loop van de tijd toch allerlei kostendragers worden toegevoegd. Wat is het optimum en wat is de visie van de gemeente?

vl.jpegVelsen Lokaal is verheugd dat partijen elkaar gevonden hebben. Haar grootste belang is de oude motie over de uitbreiding van de voetbalvereniging.

spvelsen.pngDe SP vraagt zich af of de gehanteerde woningaantallen realistisch zijn. Mark Nieuwenweg geeft aan dat gewerkt is met dichtheden van 30 woningen per hectare, dat is een normaal uitgangspunt. De voetbalvelden bedragen 5 hectare. Ook vraagt de partij naar de financiering van het onderhoud van de velden indien er geen kostendragers worden toegevoegd. De firma Westwijk geeft aan hieraan mee te willen financieren. Volgens de SP zouden huur en erfpacht de financiële onderbouwing moeten zijn. Tenslotte merkt de partij op dat met een dichte bebouwing het landelijk karakter van De Hofgeest wordt aangetast.

lgv.gifLijst Gerard Vosse benadrukt dat naast woningen voor jongeren op de voormalige VSV-terreinen het belangrijk is dat de hofjes duurdere woningen bevatten, zodat de doorstroming vanuit Velserbroek wordt gestimuleerd.

chistenunie.pngDe Christen Unie vraagt aandacht voor de gestegen grondprijzen door de recente grondtransacties en voor de milieu- en gezondheidseffecten van sporten langs de snelweg. De partij merkt op dat VSV wel erg afzwakt in haar doelstellingen als ze geen omnisportvereniging meer is. Floor Bal geeft aan dat VSV dat wel blijft, maar dat met dit plan alleen de afdeling voetbal is ingevuld. VSV heeft nog altijd een eerste voorkeur voor breed sporten langs de Grote Buitendijk.

vvdvelsen.pngDe VVD is blij dat partijen tot een compromis gekomen zijn en staat achter de verplaatsing en uitbreiding van de sportvelden. Hij vraagt de wethouder twee plannen te laten maken: één met en één zonder de verhuizing van VSV. Het is denkbaar dat VSV zeer hoge eisen stelt aan de gemeente, dan moet er een alternatief plannen liggen. Dit kan vervelend zijn voor de eigenaar van de voetbalvelden, Westwijk.

Geen van de partijen stelt voor de planvorming te laten wachten op het woningbehoefteonderzoek / woonwensenonderzoek 2009 dat eerder die avond door de gemeenteraad was besproken. De resultaten hiervan worden in mei 2009 verwacht.

Afgesproken wordt dat de wethouder met een nieuwe planning komt, dat het combinatiemodel financieel wordt doorgerekend en dat een volgende keer de modellen ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd, waarbij ook de plannen van andere partijen worden meegenomen. Een datum is niet genoemd.

bron (12 min.): SeaportTV

De discussie over de Wet Voorkeursrechtgemeenten (waarbij grondeigenaren in het aangewezen gebied bij verkoop de grond eerst aan de gemeente moeten aanbieden) spitste zich toe op:

  • De vraag waarom sommige gebieden niet onder de WVG zijn aangewezen: namelijk de VSV-velden, de gronden van Holleman en de recent verkochte gronden van de gebroeders Rutte.
  • Hoe kan het dat de Katwijkse Ontwikkel Maatschappij zo kort voordat de WVG werd gevestigd gronden heeft gekocht langs de Grote Buitendijk?
  • Of de gemeente op de hoogte was van deze koop toen zij de WVG vestigde.

De oppositiepartijen hebben flink doorgevraagd over het feit dat met name de VSV-velden buiten de WVG is gehouden. Zij beschuldigen de wethouder en de betrokken ambtenaren ervan dat de WVG zou uitsluitend toewerkt naar model 3 (waarbij de velden niet verplaatst worden) en maakt de realisatie van de overige modellen op voorhand een stuk moeilijker. De rest van de modellen doen kennelijk voor spek en bonen mee. Wethouder Ockeloen laat deze vraag onbeantwoord en komt daar ook mee weg.

Ook de stelling van Velsen Lokaal dat er – gelet op de beperkte tijd tussen koopovereenkomst en grondoverdracht tussen de gebroeders Rutte en de KOM – een opvallende druk zat op de grondaankoop door de Kom, blijft in de vergadering onbediscussieerd.

De WVG wordt, zonder aanvulling van het aangewezen gebied, door de raad bekrachtigd. 

Laat een reactie achter