Oproep aan onze raadsleden

Beste leden van de gemeenteraad van Velsen,

Graag uw aandacht voor de volgende overdenkingen:

Ten eerste

 • De huidge woningbouwopgave die u meent te hebben is gebaseerd op de Structuurvisie (reeds enkele jaren oud), die op haar beurt is gebaseerd op afspraken met en onderzoek door de provincie van nog meer jaren oud.
 • Er is inmiddels recenter provinciaal behoefte-onderzoek gedaan die rekening houdt met de toekomstige krimp van de bevolking in Nederland. Misschien een idee om hier achteraan te gaan en de afspraken met de provincie te heroverwegen.
 • Overigens kunnen in model 6 in ieder geval 250 woningen gerealiseerd worden.
 • Tenslotte: hoe gaat u om met de uitbreiding van de snelweg naar 6 banen?

Ten tweede

 • De bij de werkgroep betrokken stedenbouwkundige – dhr. Van Elderen – heeft tijdens de laatste bijeenkomst ook zijn visie gegeven op het onderzochte gebied.
 • Het college heeft er bewust voor gekozen deze visie niet met de raadsstukken aan u te presenteren. Als u goed zoekt kunt u zijn woorden in de verslagen van de werkgroep terugvinden.
 • Het college heeft er eveneens bewust voor gekozen niet aan u voor te stellen deze stedenbouwkundige tijdens de raadscarroussel uit te nodigen, terwijl de rest van de werkgroep wél aanwezig was. 
 • Deze visie gaat uit van een integrale en niet-eenzijdige benadering van het gebied, waarbij de groene kwaliteit van het gebied en de relaties met de omgeving centraal staan. Voorkom versnippering en laat het gebied één geheel zijn, waar de goede kwaliteiten van Velsen als aantrekkelijk woongebied versterkt worden.
 • Model 6 gaat uit van deze visie. Maar ook een combinatie van andere modellen is vanuit deze visie mogelijk. Laat u deze mogelijkheid nog eens onderzoeken in plaats van nu voor een eenzijdig model te kiezen. Het is de moeite waard voor de huidige en toekomstige bewoners.

4 reacties

 1. Floor Bal op 18 januari 2009 om 13:57

  Ter overdenking:
  -VSV heeft geen geld veriend aan de verhuizing, het geld is direct geinvesteerd in het complex. Dit om een stuk sociaal- maatschappelijke invulling te geven aan Velserbroek, wat anders van gemeente gelden zou moeten worden aangelegd.
  -VSV gaat geen geld verdienen aan een verhuizing naar de Oostlaan, dit wordt direct weer geinvesteerd in het nieuwe complex, weer geen kosten voor de gemeente Velsen en de sociaal- maatschappelijke invulling die de vereniging aan Velserbroek geeft.
  -Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat er minimaal twee velden bij moeten, waarvan minimaal dan één kunstkras (wat geen oplossing biedt voor het gebruik). De kosten voor de gemeente zijn dan minimaal 700.000 euro voor alleen de aanleg. Overigens heeft de KNVB in een schrijven van 28 november 2008 aangegeven dat er minimaal 3 velden en 9 kleedkamers bij moeten komen. Wie gaat dat betalen?
  -De uitbreiding is niet op de huidige locatie te realiseren, geen ruimte voor 3 velden en een uitbreiding van de kleedkamers. VSV is een velsense club en speelt, volgens de statuten, in Velsen. De gemeente Velsen heeft hier ook een verantwoording in. Spelen in een andere gemeente kan niet, dan ben je ook afhankelijk van die gemeente!

  -De woningbouw wordt regionaal bekenen, we wonen tenslotte in de RANDSTAD. Recente gegevens onderbouwen de woningbouwopgave.

  Het voetbalcomplex zal op de gas- en olieleidingen worden aangelegd. Een snelweg mag hier niet op worden aangelegd. Overigens zou het complex langs de oprit naar de A9 moeten komen, zie de schetsen. Het is dus ook onmogelijk de snelweg naar het zuiden uit te breiden.

  U weet van al deze feiten en toch gaat u de raad op deze wijze zaken mededelen? Ik denk dat de raadsleden deze argumenten, en dan jammer genoeg ook u, niet serieus kunnen nemen.

 2. Peter Luit op 18 januari 2009 om 14:09

  Ten aanzien van de VSV gegevens denk ik dat we nog maar gewoon eens bij elkaar moeten gaan zitten. Er is nogal wat speculatie rondom de juistheid van veel getallen. Dat komt omdat veel gegevens niet openlijk bekend zijn. Zowel de ledenaantallen, groeicijfers en de financiële gegevens zijn een voortdurende bron van speculatie in alle mogelijke richtingen. Als we plan 7 openlijk gaan bespreken, bereiken we meer.

  Ten aanzien van woningbouw geldt hetzelfde, ik blijf het te gemakkelijk vinden om te zeggen dat de cijfers ‘recent’ zijn. We zien steeds dezelfde getallen verschijnen, al jaren gebeurt er niets met die cijfers en dat wekt terecht achterdocht.

  Het gaat ten aanzien van de gehele Grote Buitendijk dus om getallen, sommen en verhoudingen. Lijkt mij niet al te moeilijk dat boven water te krijgen, als tenminste alle partijen open en eerlijk met elkaar willen omgaan.

  Dan komen we er wel uit, we moeten wel met z’n allen willen, anders lukt het niet.

 3. Floor Bal op 18 januari 2009 om 14:15

  Op 28 november 2008 ontvangen van de KNVB, op baisis van de huidige situatie en de NOC/NSF-normen: Behoefte 7 velden en 19 kleedkamers.

 4. Floor Bal op 18 januari 2009 om 23:59

  Beste Herman, Graag wil ik jouw betrokkenheid op het sociaal- maatschappelijkterrein van Velserbroek invulling geven, door je voor te dragen als penningmeester van VSV.

Laat een reactie achter