Milieudienst IJmond: geen 'optelbare' belemmeringen

mdij.gifVaak wordt ons gevraagd of we wel voldoende onderzoek hebben verricht naar alle mogelijke milieu aspecten rondom de A22/A9 en de Grote Buitendijk. Voor de gemeente Velsen voert de Milieudienst IJmond het onderzoek uit.

Ten eerste blijkt een zogenaamde Milieu Effect Rapportage (MER) pas nodig te zijn vanaf bouwprojecten met een omvang vanaf 2000 woningen.

Bij kleinere projecten wordt volstaan met het meten van een aantal parameters, zoals lawaai van bijvoorbeeld wegen en/of vliegverkeer. Opvallend hierbij is dat de lawaaicijfers van meerdere geluidsbronnen niet bij elkaar opgeteld mogen worden. Dus overlast van zowel autoverkeer als vliegtuiglawaai worden niet als één hinderbron bepaald.

Voor wat betreft het vliegverkeer valt volgens de Milieudienst IJmond het gebied buiten de zogenaamde 20ke contour, zodat volgens de wet het de gemeente vrij staat om woningen in het gebied te bouwen. Dit staat los van de mening die Schiphol over dit gebied zou kunnen hebben ten aanzien van de veiligheid. We hebben die vraag aan Schiphol voorgelegd.

lucht.pngVoor wat betreft luchtvervuiling beweert de Milieudienst IJmond dat er vrij dicht naast de snelweg gebouwd kan worden, omdat de concentraties van alle mogelijke belastende stoffen laag genoeg blijken te zijn. Wij weten momenteel te weinig van de wijze waarop gemeten wordt en of bijvoorbeeld tijdstip en windrichting een rol spelen binnen dergelijke onderzoeken. Het rapport uit 2006 is bij ‘lokalelucht.nl’ te lezen. In dat rapport valt op dat alleen metingen aan de A22 worden uitgevoerd ten noorden van de Velsertunnel. De rapportage is van 2006, in 2007 zijn andere methoden gehanteerd, welke hier te vinden zijn.

geluid.pngTot slot het autolawaai. De milieudienst stelt dat voor het weren van het lawaai van de snelweg wel wordt aanbevolen om te bouwen met zogenaamde dove muren. Dat zijn muren van woningen die aan de achterzijde volledig dicht zijn en zo hoog mogelijk worden opgetrokken om lawaai van auto’s zoveel mogelijk te vermijden. Op de website van Rijkswaterstaat is een interactieve kaart te vinden waarop actuele meetgegevens te vinden zijn.

groen: 55-59dB, geel: 60-64dB, oranje: 65-69dB. Ter vergelijking, gewoon praten is 65dB, schreeuwen is 80dB.

Helaas is het dus zo, dat er niet erg veel optelbare wetmatige belemmeringen zijn op het gebied van milieu om woningbouw tegen te houden. Toch zijn wij overtuigd van het feit dat de beleving van de optelling van auto- en vliegverkeer het wonen in een dergelijk gebied het welzijn van de mens geen goede dienst bewijst. Ook vragen wij ons af met welke frequentie deze gegevens worden geactualiseerd.

Laat een reactie achter