Verslag gesprekken met PvdA en CDA

Bezoek aan de PVDA en CDA fractie 3 april jl.

Aanwezig namens de actiegroep: Peter Luit, Lidwina Wever en Paul de Wolf
Aanwezig namens de fractie PvdA: Aris Blok en Rodrigo Cruz Linde (eerste 10 minuten ook Rob Meerhof)
Aanwezig namens de fractie CDA: Lyda Nijssen, Henk van Delden en Dicky Sintenie

Besproken onderwerpen:

• Actiegroep Velserbroek Oost is teleurgesteld dat de 0-plus optie niet is opgenomen in de uitgangspunten voor het onderzoek. Kijk eens of er inbreidingsmogelijkheden zijn binnen de wijk, op locaties waar nu noodgebouwen staan. Wethouder Korf wil een dergelijk onderzoek niet, want dat zou te lang gaan duren. Wij vinden dat een slecht argument als je kijkt naar de totale duur van de structuurvisie. Bovendien kunnen op deze plekken prima huizen voor jongeren komen.

• Wij willen graag een rondetafelgesprek met alle betrokkenen en ook dat is door de wethouder geweigerd. Waarom kan het wel bij het centrumplan en niet bij dit project?

pvdavelsen2.pngPVDA vindt ten aanzien van het eerste punt ‘bouwen sowieso een wetmatigheid’ en vindt dat je moet bouwen waar je bouwen kunt. Inhoudelijke discussie daarover wil men niet. Aris Blok: ‘Op dat punt overtuigen jullie ons toch niet’.
Wij vinden bouwen voor onze kinderen een utopie. Kinderen waaieren uit en in de dure huizen die men wil bouwen komen veel mensen uit Haarlem en Amsterdam. PVDA denkt dat inbreiden geen serieus alternatief is en sluiten ook niet uit dat het beide kan gaan gebeuren. Verplaatsen van sportvelden en bouwen op de vrij komende plek vindt het PVDA overigens ook een overweging.

Op het tweede punt zal de PVDA voor ons een lans breken, zij vinden serieuze inhoudelijke betrokkenheid van belanghebbenden een belangrijk punt.

cdavelsen.pngTen aanzien van het eerste punt wilde CDA nog geen inhoudelijke reactie geven. Onze vraag zal eerst binnen de fractie zelf worden besproken, alvorens een standpunt zal worden geformuleerd.

Op het tweede punt vinden zij de huidige procedure correct. Als je invloed wilt op de besluitvorming, dan kunnen we –zoals we dat nu doen- de partijen proberen te overtuigen van onze argumenten. Het ronde tafelgesprek centrumplan was een initiatief van het college, niet van de gemeenteraad.

1 reactie

 1. Aris Blok op 8 april 2008 om 07:58

  Geachte raadsleden,
  op verzoek van de griffie ontvangt u onderstaande ambtelijke toelichting op het vervolg van de behandeling van de nota ‘Grote Buitendijk/Hofgeest’

  Geachte Raadsleden,

  Wij hebben begrepen dat er nog enige onduidelijkheid is omtrent de behandeling van het voorstel “Uitgangspunten Grote Buitendijk”. Onderstaand treft u daarom een aantal punten ter toelichting voor de behandeling in de Raadscarroussel van 10 april 2008:

  1. in de raadscaroussel van 13 december 2007 is met de raad afgesproken dat de uitgangspunten voordat/op basis waarvan modellen gemaakt kunnen worden door de raad zullen worden vastgesteld. Met het aanbieden van deze nota wordt voldaan aan deze afspraak.

  2. de modellen die (mei/juni 2008 ) samen met belanghebbenden gemaakt gaan worden zijn vlekkenplannen; ruimtelijke voorstellen van een redelijk hoog abstractieniveau. Dit betreffen dus géén RFK’s. Ook de optie geen ontwikkelingen op de planlocatie is één van de modellen.

  3. Het college zal de modellen wegen (toetsen aan de uitgangspunten) en zo mogelijk ook een uitspraak doen over fasering (uitvoering). Zij kan ook tot de conclusie komen dat er helemaal geen planontwikkeling plaatsvindt (0-optie).

  4. Het college legt haar voorstel (weging van de modellen & fasering) ter besluitvorming voor aan de raad. Het besluit van de raad is vervolgens het kader voor verdere (mogelijk gefaseerde) planontwikkeling. Ook kan de raad besluiten om af te zien van ontwikkeling (de 0-optie).

  5. Het besluit waarin duidelijkheid komt over de weging en fasering is bepalend voor de planologische verankering van modellen. En bepaalt wanneer, voor welk deel van de locatie (mogelijk) de gebruikelijke ruimtelijke planmethodiek wordt gemaakt (RFK, etc.) Daarover kan nu dus nog geen enkele uitspraak worden gedaan.

  In vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en mochten nog vragen zijn naar aanleiding van deze informatie dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar M. Weel (tel: 7451),

  Met vriendelijke groet,
  afd. ROE

Laat een reactie achter