Uitgangspunten onderzoek Grote Buitendijk/Hofgeest openbaar gemaakt

notauitgangspunten.pngDe status van de aan ons toegezonden nota is als volgt. 25 maart jl. is B&W accoord gegaan met de uitgangspunten voor het onderzoek. Het college stelt nu voor het stuk te bespreken op 10 april tijdens de raadscarousel. Na bespreking wordt de nota dan op 24 april voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het college heeft verder besloten dat in de zogenaamde modelontwikkeling alle belanghebbenden zullen worden betrokken, om samen aan de modellen te kunnen werken. Als de gemeenteraad op 24 april instemt met de nota, dan zal onder andere ook de Actiegroep Velserbroek Oost voor haar inbreng worden benaderd. In de maand mei zouden de verschillende modellen moeten worden gemaakt.

De door ons ingebrachte ‘nul-optie’ is gelukkig opgenomen in de uitgangspunten. Helaas wordt de ‘nul-plus-optie’ (inbreiden) niet meegenomen in het onderzoek, daar het gemeentebestuur dit bestempelt als een ‘ander’ onderzoek. Wel is er verder aandacht voor milieu, sport, welzijn, infrastructuur en overige voorzieningen.

Of de uitgangspunten tussen niets bouwen en volbouwen, ook evenwichtig zijn, is moeilijk te beoordelen. Uiteraard vergt onderzoek naar niets bouwen minder inspanningen dan naar wel bouwen. Het stuk lijkt daardoor meer aandacht te besteden aan woningbouw. Daar staat tegenover dat er nogal wat belemmeringen zijn, welke in het stuk al dan niet uitvoerig zijn behandeld, maar dus wel deel uit zullen maken van het uit te voeren onderzoek.

Hier downloaden (gescande versie)

Over de ‘nul-optie’ wordt het volgende geschreven:

Aanleiding
Hoewel er een aantal aanleidingen zijn om het plangebied tot ontwikkeling te brengen, zoals de woningbouwopgave, heeft de gemeente altijd de keuze om dit niet te doen. Dit is de zogenaamde nul-optie: er is geen sprake van samenhangende gebiedsontwikkeling van de planlokatie. Dit sluit niet uit dat in de planlokatie vanuit sectoraal beleid ad hoc ontwikkelingen plaatsvinden, maar deze zullen in aanleg niet van zulke aard en omvang zijn dat hierdoor de huidige functie en het voorkomen van het gebied structureel wijzigt.

Het gemeentbestuur kiest ervoor de zogenaamde ‘nul-plus’ optie niet te onderzoeken; ontwikkelmogelijkheden onderzoeken in de bestaande wijk. Dit vergt een ander soort onderzoek dat inzicht geeft in het functioneren van alle bestaande functies in de relatief jonge wijk op middellange en lange termijn. Bij deze keuze speelt de jonge leeftijd van de wijk en functies een rol, evenals de hoge bebouwingsdichtheid (en daarmee de beperkte mogelijkheden voor herstructurering zonder sloop-nieuwbouw) en de toekomstverwachtingen op middellange termijn van de bestaande voorzieningen zoals scholen en welzijnsinstellingen.

Uitgangspunten
• Het niet tot ontwikkeling brengen van de planlocatie in een samenhangende gebiedsontwikkeling met start- en eindpunt is één van de modellen.
• Het onderzoeken van inbreidingsmogelijkheden van de Velserbroek behoort niet tot het bereik van het project Grote Buitendijk/Hofgeest.

Laat een reactie achter