Verslag Raadsplein 13 december

Mevrouw Korf geeft aan dat dit de reden is waarom er eerst een stap terug moet worden gedaan alvorens de koers te gaan bepalen. Wat een paar jaar geleden nog mogelijk was, is op sommige punten nu niet meer mogelijk. De zaken moeten eerst geactualiseerd worden. Bovendien moet het amendement getoetst worden op de actualiteit. Het College vraagt aan de Raad instemming met dit procesvoorstel. De bandbreedte loopt wat het College betreft van nuloptie tot volledig volmaken, met inachtneming van het streekplan structuurplan collegeprogramma.

De voorzitter vraagt een ieder een korte reactie te geven op het proces en niet in te gaan op de inhoud.

De heer Wijkhuisen (Democraten ’66 Velsen) meent dat het procesvoorstel conform het collegeprogramma is. Is blij dat de wethouder heeft toegezegd dat ook de nuloptie bekeken kan worden. Hoopt dat de ecologische hoofdstructuur niet om zeep geholpen wordt.

De heer Meerkerk (ChristenUnie) is een voorstander van het behoud van de groenstrook aan de Grote Buitendijk. Kan zich vinden in de voorgestelde planning, zowel voor wat betreft fase 1 als fase 2 en wacht de voorstellen met belangstelling af.

De heer Hillebrink (GroenLinks) vindt de planning duidelijk. Geeft aan dat GroenLinks zich zeer kritisch zal opstellen richting de aantasting van de ecologische verbindingszone. Vindt dat de nuloptie absoluut moet worden meegenomen in de modellen.

De fractie van de heer Kouthoofd (VVD) gaat akkoord met het onderzoek naar alle opties, inclusief de indeling in 2 fasen. De rol die B&W en de Raad daarbij spelen en de ruimte die in fase 1 gevraagd wordt voor de herijking van de kaders, met name als gevolg van de financiële effecten van de ontwikkeling, vindt de VVD niet alleen normaal, maar ook noodzakelijk.

De heer Kwant (LGV) kan zich volledig vinden in de procesvoorstellen zoals deze gedaan zijn. Dringt aan op voortvarendheid ten behoeve van de duidelijkheid naar de burgers.

De heer Kruisman (SP) kan zich grotendeels vinden in de voorstellen voor beide fasen. Vindt echter wel dat de Raad betrokken moet worden bij de besluitvorming rond fase 1. Kan leven met amendement 170, wil de omschrijving ‘genoemde speel maatschappelijke en andersoortige voorzieningen’ iets duidelijker verwoord zien.

De heer Blok (PvdA) kan goed leven met het procesvoorstel. Vindt dat er in de studies een koppeling gemaakt moet worden met de ontsluiting van Velserbroek. Vraagt aan de wethouder welke bewoners betrokken worden bij de ontwikkelingen.

Mevrouw Nijssen (CDA) gaat akkoord met het plan van aanpak voor beiden fasen. In fase 1 wordt gesproken over het aanscherpen van uitgangspunten. Neemt aan dat beleidspunten worden bekeken. Vraagt of de Raad daar niet bij betrokken moet worden. Vraagt ook de ontsluitingsproblematiek te betrekken bij de plannen. Wil graag weten wie de belanghebbenden en particuliere ontwikkelaars zijn en hoe deze worden betrokken bij de plannen.

De heer Van Ikelen (Velsen Lokaal) spreekt zijn verbazing uit over hoe er wordt omgegaan met raadsbesluiten. Vindt dat het aangenomen amendement een democratisch genomen raadsbesluit is, dat niet zomaar veranderd kan worden. Vindt de meerjarenplanning bestemmingsplannen niet stroken met de structuurvisie, het streekplan en het collegeprogramma. Ziet het als een uitsteloperatie. Pleit ervoor het collegeprogramma vast te houden (studie in 2007 – besluit 2008) en recht te doen aan de raadsvoorstellen die er liggen. Wil dat het College na fase 1 terugkomt naar de Raad, zodat de Raad een besluit kan nemen.

Mevrouw Korf dankt een ieder voor de instemming met de algemene lijn. Als er na fase 1 teruggekomen moet worden naar de Raad, betekent dit een uitrekking van het proces van 1 tot 1,5 maand. De wethouder hoort graag expliciet de mening van de Raad hieromtrent. De meerjarenplanning is bewust rondgedeeld om de Raad inzicht te geven in de planning.

Wil het amendement niet te kort doen, maar wil wel kijken naar de actualiteit van de gegevens om daar met elkaar op enig moment een bewust besluit over te kunnen nemen.

Met bewoners wordt verstaan het wijkplatform en de actiegroep. Bijeenkomsten worden kenbaar gemaakt en ook andere belanghebbenden kunnen hierbij betrokken worden.

De ontsluitingsproblematiek wordt zeker in het plan meegenomen.

Is niet van zins de ecologische hoofdstructuur om zeep te helpen. Neemt besluiten die door de Raad zijn of worden genomen serieus en werkt deze ook zo uit.

Op de vraag van de voorzitter aan een ieder om zich expliciet uit te spreken of het proces na fase 1 terug moet komen in de carrousel, wordt unaniem bevestigend geantwoord. Mevrouw Korf zal zo spoedig mogelijk een bijgestelde planning rondsturen.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.

Laat een reactie achter