Inspraak structuurvisie 9 maart 2004

INSPRAAKREACTIE STRUCTUURVISIE VELSEN, COMMISSIE RUIMTE 09/03/04

Geachte leden van de raad,

Vandaag bepaalt u of de structuurvisie Velsen vrijgegeven kan worden voor participatie. Ons – de Actiegroep Velserbroek Oost – is voorgehouden dat dit het eerste formele moment is dat bewoners mee kunnen praten over plannen om woningen te bouwen ten oosten van Velserbroek tussen de Grote Buitendijk en de A9. Dit terwijl de gemeente feitelijk al twee jaar buiten de bewoners van Velserbroek om bezig is om deze bouwlocatie veilig te stellen; via de lobby om deze locatie in het provinciale Streekplan op te nemen, via afspraken met de provincie om 3.100 woningen te mogen bouwen in Velsen, via de Regiovisie Wonen en via overleg met VSV over gecombineerde plannen voor een sportcomplex en woningbouw, op basis waarvan VSV de gronden zelfs al voorlopig heeft verkocht aan een ontwikkelaar. Over het feit dat hier sprake is van een onbehoorlijke procedure, waarin bovendien anders omgegaan wordt met Velserbroek dan met andere gemeentedelen en waarbij nota bene de bewoners buiten spel staan, hebben wij reeds op 25 november 2003 bij u ingesproken. Deze argumenten staan wat ons betreft nog steeds overeind, maar zal ik hier niet herhalen. Vanavond wil ik namens de Actiegroep Velserbroek Oost op basis van inhoudelijke argumenten aan u duidelijk maken waarom extra woningbouw op deze locatie niet goed is voor de leefbaarheid in Velserbroek.

Het is strijdig met uw eigen beleid

Tot nu toe heeft in geen enkel officieel en openbaar document van de gemeente een plan gestaan voor woningbouw ten oosten van Velserbroek. Op basis van bijvoorbeeld het huidige bestemmingsplan, de Structuurvisie uit 1993, de Visie op Velsen 2010 (citaat: het beleid is hier vooral gericht op het behoud en verbeteren van het leefklimaat, blz. 13), het Volkshuisvestingsplan en het Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing (citaat: het wonen in een groene omgeving staat centraal, blz. 135) mogen wij er vanuit gaan dat deze strook groen blijft en een functie heeft als weiland. Omdat de nieuwbouwwijk budgettair neutraal gebouw moest worden – wat wij vertalen als de wijk mocht de gemeente geen geld kosten – is er geen sprake van een overdaad aan groen en ruimte in de wijk. Daarom heeft uzelf de groenstroken om de wijk heen bestempeld als compensatiegebied voor groen en ruimte. Daarnaast is de groenstrook tussen de Grote Buitendijk en de A9 door u aangewezen als bufferzone tussen de woonfunctie en het geluid, stank en aanzicht van de snelweg. Het verbaast ons dat die compensatie- en bufferfunctie nu ineens losgelaten kan worden. We zijn vooral benieuw naar de mening van Velsen Lokaal hierover. De bewoners en dus kiezers kunnen zich immers nog goed herinneren dat deze partij zich een aantal jaren terug nog sterk maakte om deze strook groen te houden. Geeft regeringsverantwoordelijkheid ineens zo’n ander inzicht? En als er dan zo’n ander inzicht is, is het voor ons een groot vraagteken waar dat op gebaseerd is. Immers:

Extra woningbouw is een slechte zaak voor de leefbaarheid in Velserbroek

In uw ontwikkelingsprogramma stedelijke vernieuwing worden de volgende problemen in Velserbroek geconstateerd: een tekort aan sociaal-culturele voorzieningen, lokalen voor basisscholen, kinderopvangplaatsen, speelgelegenheden voor de jeugd en voorzieningen voor de oudere jeugd, onvoldoende parkeerplaatsen, gebrek aan groen, en een slechte bereikbaarheid van de wijk met openbaar vervoer. Bekend is dat daar inmiddels bijkomt een gebrekkige ontsluiting van de wijk per auto op de vele piekmomenten. Kortom met het huidige aantal woningen en inwoners kent Velserbroek al genoeg problemen die om een kwalitatieve aanpak van gemeente – samen met bewoners en andere partijen – vragen. Nog eens 400 woningen en dus 1.100 bewoners erbij, maakt die problemen alleen nog maar groter.

De bedoelde groenstrook heeft bovendien een belangrijke recreatieve en educatieve functie voor de Velserbroekers. De strook wordt door Velserbroekers gebruikt voor kortdurende recreatie zoals honden uitlaten, joggen en skeeleren, wandelen door vooral ook minder mobiele bewoners zoals ouderen, rolstoelgebruikers en ouders met kleine kinderen. Kleine kinderen komen hier in aanraking met allerlei dieren, zowel vee als in het wild levende dieren. Daarnaast heeft de groenstrook ook een ecologische functie, er is sprake van een grote verscheidenheid aan flora en fauna, zoals hazen, weidevogels, wilde ganzen en de rugstreeppad. Ook het provinciale streekplan geeft aan dat het om een ecologisch waardevol gebied gaat.

Kortom de leefbaarheid in Velserbroek is niet gebaat bij extra woningen en zeker niet op één van de belangrijkste groenstroken om de wijk. Daar waar in andere wijken (zoals IJmuiden en Velsen-Noord) samen met bewoners en andere partijen een visie op de leefbaarheid in de wijk wordt opgesteld, kunnen kennellijk in Velserbroek zonder overleg vergaande ingrepen gepland worden.

Het wordt alleen maar ingegeven door de wens om 3.100 woningen te bouwen

Gelet op de strijdigheid met uw eigen beleid en de verslechtering van de leefbaarheid in Velserbroek door extra woningbouw, kunnen wij weinig anders bedenken dan dat de wens om woningen te bouwen op deze groenstrook uitsluitend is ingegeven door het kennelijk ‘heilig moeten’ wegzetten van 3.100 woningen. Het credo is kennelijk ‘bouwen, bouwen, bouwen’. Wij hopen dat u zich tijdig af gaat vragen waar de grens ligt. Immers één van de pluspunten van Velsen is haar aantrekkelijk woonklimaat. Dat is ook een pluspunt in het vestigingsklimaat voor bedrijven. Dat aantrekkelijk woonklimaat wordt voor een groot deel bepaald door de groene omgeving en het gevoel van ruimte dat je in een aantal wijken in Velsen hebt. Door ieder stukje groen vol te bouwen, wordt het woonklimaat in Velsen een stuk minder, dat geldt niet alleen voor Driehuis, Velsen-Zuid en Santpoort, maar ook voor Velserbroek. Natuurlijk kun je het als egoïstisch bestempelen dat als je zelf woont, je nu vindt dat er een streep getrokken moet worden. Maar de vraag is wanneer vinden we het met z’n allen nog leuk wonen in Velsen en hoe vol moet het dan worden. En dan gaat het niet alleen om vol met woningen, maar ook om een maximale druk op de infrastructuur, de voorzieningen, het groen, de recreatie- en natuurgebieden en de werkgelegenheid die er dan weer voor al die mensen moet komen. Het houdt ergens op natuurlijk, het is aan u om te bepalen waar en wanneer.

Er wordt niet gebouwd voor jongeren, noch voor de eigen bewoners

Ik ben bijna aan het einde van onze reactie, het is tijd om nog een fabeltje uit de wereld te helpen. Veel voorstanders van de gewraakte woningbouwlocatie willen dat er gebouwd moet worden omdat “onze kinderen” ook willen wonen. Wij durven te stellen dat er op deze locatie niet gebouwd wordt voor jongeren en zelfs maar in beperkte mate voor onze eigen, Velsense bewoners. Ten eerste is deze locatie veel te duur om te bouwen voor jongeren en starters. Dat vraagt immers om woningen tussen 100.000 en 150.000 Euro’s. Een relatief kleinschalige woningbouwlocatie, waarbij bovendien geluidsvoorzieningen getroffen moeten worden, heeft duurdere woningen nodig om uit de kosten te komen. En met die geluidsvoorzieningen kan jammer genoeg het vliegtuiglawaai, waar de nieuwe bewoners veel last van zullen krijgen, niet eens tegenhouden worden. Ten tweede bestonden tot nu toe de nieuwkomers in Velserbroek voor ongeveer eenderde uit Velsenaren, eenderde uit Haarlemmers en eenderde uit andere plaatsen. Door de veranderde woonruimteverdelingsregels komen er tegenwoordig nog meer mensen van buiten en vooral uit Haarlem waar al jaren niet meer gebouwd kan worden. En dat mag van ons hoor, maar doe dan niet dat er gebouwd wordt voor “onze kinderen”. De tweede lichting nieuwkomers in Velsebroek komt bijna geheel van buiten, veelal ook vanuit Amsterdam. En al die mensen van buiten krijgen ook weer kinderen, die zouden hier dan ook weer willen wonen, etcetera. Houden we onszelf zo niet een beetje voor de gek. Ten derde vragen wij ons af of al die Velsense jongeren van 18 jaar werkelijk in Velsen willen blijven wonen. Dan ga je toch veel liever naar Haarlem, Amsterdam of andere grote steden.

Er wordt een spelletje gespeeld met de bewoners

Deze inspraakreactie zou niet gaan over procedurele zaken, die hebben al eerder aangegeven. Wel wil ik kwijt dat het een vreemde zaak is dat vooruitlopend op de structuurvisie toch op verzoek van sportverenigingen onderzoek gedaan wordt naar uitbreidingsplannen. Er wordt zelfs gekeken naar uitbreidingsplannen waarbij ook gekeken wordt naar een combinatie van woningbouw. Wij vinden het zeer onzorgvuldig en tegen de afspraken in die wethouder Romeyn met ons gemaakt heeft als dit soort zaken niet wachten tot de structuurvisie aangeeft wat het voornemen van de gemeente is. Gaan de belangen van sporters boven die van bewoners?
Bovendien trekken wij de ruimtebehoefte in twijfel onder andere gelet op uitspraken van de voetbalvereniging VVH/Velserbroek dat er aan de andere kant van Velserbroek nog ruimte genoeg is op het Van der Aarssportpark. Is het niet beter een gedegen behoefteonderzoek te doen alvorens klakkeloos in zee te gaan met een voetbalvereniging die zich meer opstelt als projectontwikkelaar en voor de tweede (en waarschijnlijk niet de laatste) keer zich kan verrijken aan woningbouwplannen.

Hiermee kom ik aan het einde van onze reactie. Wij pleiten ervoor de groenstrook ten oosten van Velserbroek haar buffer- en compensatiefunctie te laten te behouden en respect te hebben voor de recreatieve, educatieve en ecologische functie van deze strook. Extra woningbouw komt de leefbaarheid in Velserbroek niet ten goede en komt alleen maar voort uit het discutabele credo ‘bouwen, bouwen, bouwen’. Kortom deze strook dient in de structuurvisie haar huidige groene karakter te behouden.

Peter Luit
Namens de Actiegroep Velserbroek Oost

1 reactie

  1. Martina-online op 13 december 2009 om 03:17

    Bedankt voor de interessante informatie

Laat een reactie achter