Evenwichtige verdeling woningbouwlocaties Velsen

In aansluiting op ons vorige schrijven welke u ter voorbereiding kreeg voor de sessie 16 november jl., verstrekt de Actiegroep Velserbroek Oost de volgende zienswijze aangaande een evenwichtige verdeling van de woningbouwlocaties in Velsen.

• De Raadsvergadering voor het nemen van de ‘status besluiten van verschillende locaties in Velsen’ wordt gehouden op donderdag 29 februari a.s.’
• Deze zienswijze wordt verspreid onder de 33 reaadsleden

Tijdens de verschillende sessies werd duidelijk dat de gemeente, verdeeld over alle woonkernen, beschikt over talloze kleine- en middelgrote locaties waar woningbouw mogelijk zou kunnen zijn. Daarbuiten formeel slechts één grote locatie: de Grote Buitendijk.

Met al die locaties zou aan een toenemende vraag naar woningen binnen de gemeentegrenzen kunnen worden voldaan, uitgaande van de verzoeken van de provincie.

Nogmaals memoreren wij dat de provincie geen ‘opgave oplegt’, maar het aantal gewenste/noodzakelijke woningen aan de gemeentes voorlegt. Het is vervolgens aan gemeentes zelf om die verzoeken te onderzoeken en indien mogelijk tot uitvoering te brengen.

Belemmeringen en mogelijkheden

Natuurlijk vergt de operationele uitvoering van de vele kleine- en middelgrote locaties capaciteit vanuit het gemeentelijk apparaat en kunnen de locaties moeilijk gelijktijdig worden gerealiseerd. De vraag naar ‘gelijktijdigheid’ bestaat echter formeel niet, dus ook geen vraag naar overdreven veel gelijktijdige ambtelijke capaciteit.

Ook zijn er belemmeringen rondom sloop, tussentijdse huisvesting, tijdelijke aanpassingen infrastructuur etc. Dat zijn echter tijdelijke belemmeringen, die ons inziens met wat extra creativiteit op te lossen zijn.

Voordelen zijn er ook. Met inbreiden kan worden gestreefd naar aansluiting op het al bestaande wegennet nabij voorzieningen en openbaar vervoer. Ook kunnen de te realiseren woningen ingepast worden binnen de bestaande woningstructuur voor de desbetreffende gebieden.
Dat betekent dat daarmee voor alle woonkernen samen een gedifferentieerd aanbod kan worden gerealiseerd.

De wethouder gaf aan dat er inmiddels al tal van de kleine- en middelgrote locaties een bepaalde status hebben. Inbreiden vindt dus in zekere mate al plaats. Ons inziens een prima streven voordat uitbreiden – met welke argumenten dan ook – zou moeten worden overwogen.

Prioriteiten tot en met 2040

Het voorliggende besluit om een aantal locaties te voorzien van ‘labels’ vergt richting 2040 een gedegen voorbereiding. 

Situaties veranderen, waarbij de aard van de vraag wordt beïnvloed door de ontwikkeling van de totale bevolking in de regio. Ook de economie speelt een grote rol bij de haalbaarheid en dus kosten en de daarmee gepaarde doorberekening aan huurders en kopers.

Als raad heeft u de taak ver vooruit te kunnen kijken. Het is echter voor te stellen dat 16 jaar vooruit kijken vooral vanuit de huidige situatie welhaast onmogelijk is. Toch heeft u gekozen om een lange termijn visie te ontwikkelen voor dit onderwerp richting 2040.

Grote Buitendijk

De neiging te kiezen voor een relatief eenvoudige oplossing is één van de basiseigenschappen van de mens. We houden niet van belemmeringen. Die uit de weg gaan biedt rust. 

Het karakter van de sessies resulteerde dan ook in een duidelijke eindconclusie dat de Grote Buitendijk veruit de minste belemmeringen zou hebben. Partijen hingen al snel getallen, variërend tussen 350 en 800 woningen, aan dat gebied. Met dergelijke getallen zouden de belemmeringen van de totale optelsom van kleine- en middelgrote locaties (voorzover nog niet in een bepaalde status) kunnen worden weggenomen. Dat is beredeneerd vanuit een betrekkelijke oppervlakkige (en voor velen ook een niet deskundige) beschouwing zelfs niet raar te noemen.

Zoals u weet is de Actiegroep Velserbroek Oost niet tegen bebouwing van het gebied aan de Grote Buitendijk. Samen met VSV, The Smugglers en de gemeenteraad is immers destijds het compromismodel in goede participatie met elkaar ontwikkeld om aldaar ca. 80 woningen te realiseren. 

Dat dat getal nu ter discussie staat is gezien de omstandigheden natuurlijk niet vreemd. En ook in 2024 willen wij richting 2040 met een gedegen participatietraject zeker kijken naar de  mogelijkheden voor woningbouw, met behoud van open structuur en leefbaarheid van de wijk als prioriteit.

Dat betekent dat het aantal woningen evenwichtig dient te zijn in relatie tot de infrastructuur (bijvoorbeeld ten aanzien van in- en uitgaand woon/werkverkeer) en de voorzieningen. Dat laatste geldt ook zeker voor de parkeer mogelijkheden in het centrum nabij de winkels.

Met de huidige bebouwing in het gebied Hofgeest en de toekomstige bebouwing van het VSV terrein en het gebied The Smugglers, wordt al een forse aanspraak gedaan op bovengenoemde evenwichtigheid in Velserbroek.

Actiegroep Velserbroek Oost is dan ook van mening dat het ‘zomaar volbouwen’ van het gebied Grote Buitendijk, zeer onwenselijk zal zijn en ons inziens ook niet realiseerbaar.

De evenwichtigheid

Waar zit dan het evenwicht? Gebieden die een ‘politiek stempel’ krijgen, lijken niet ter discussie te staan en dat is opvallend. Als omstandigheid door noodsituatie veranderen, kunnen ons inziens ook statussen van gebieden worden aangepast. Of op zijn minst ter discussie worden gesteld.

Kijkend naar het stuk groen tussen Driehuis en Santpoort-Noord of naar de groenstrook langs de Heerenduinweg in IJmuiden, is de vraag gerechtvaardigd of die gebieden wel zo heel erg veel ‘andere karakteristieken vertonen’ in vergelijking tot het gebied Grote Buitendijk. Ten onrechte wordt een ‘politiek stempel’ als excuus gebruikt en gaat ‘de zaak’ op slot.

Wij vragen dan ook opnieuw te kijken naar het gebied Groeneveen, maar ook zeker naar het gebied Heerenduinweg. Vooral dat laatste is ook een gebied waarbinnen de ambtelijke capaciteit beter tot zijn recht zou kunnen komen, vanwege de netto hoeveelheid woningen die aldaar gerealiseerd zouden kunnen worden.

Natuurlijk kent ook dat gebied uitdagingen, waardoor het maximaal bruto aantal woningen ook daar niet gerealiseerd kan worden. Net zoals in het gebied langs de Grote Buitendijk. Wellicht liggen hier juist kansen om te komen tot een evenwicht tussen een aantal ‘grotere gebieden’ binnen de gehele gemeente.

A status

Actiegroep Velserbroek Oost zal niets in de weg staan om het gebied langs de Grote Buitendijk de A status te verstrekken. Aan die status hangen nog geen concrete plannen (lees: aantal woningen) en dus ook geen ‘realisatie tijdspad’, althans niet op korte termijn.

Binnen die status willen wij een constructieve bijdrage leveren om naar de (on)mogelijkheden te kijken en wederom tot een evenwichtig compromis te komen. Maar niet zonder dat u ook bereid bent genoemde gebieden in deze zienswijze ook (weer) onder de loep te nemen, inclusief de eerder genoemde kleine- en middelgrote ‘plekken’ die de gemeente zou kunnen gebruiken om in te breiden.

Ondanks de genoemde belemmeringen mag het niet zo zijn dat gekozen wordt voor ‘the easy way out’ en dan maar kiest voor het volbouwen van het gebied aan de Grote Buitendijk. Puur omdat ‘alles’ daar zo makkelijk zou zijn.

Voor al het overige verwijzen wij nogmaals naar onze eerdere inbreng rondom dit dossier.

Toelichtend document bij raadsvergadering dd. 29 februari 2024: Omgevingsvisie Velsen 2040 – Woningbouwlocaties 

Namens Actiegroep Velserbroek Oost (bezoek de website voor meer informatie en achtergronden, of bezoek de facebook pagina)

Peter Luit

p.s. bekijk de agenda van de komende raadsvergadering

Laat een reactie achter