Actiegroep Velserbroek Oost houdt vinger aan de pols voor correcte uitvoering bouw Grote Buitendijk

Eind vorig jaar waren de vier ‘ontwerpers’ van het compromismodel verheugd over het bereikte resultaat. De Grote Buitendijk zal ‘groen’ bebouwd worden, waardoor het open karakter kan worden gehandhaafd. Een dichtere bebouwing zou zijn voorzien in en rondom het gebied Hofgeest.

• Schriftelijke inspraak tijdens bijeenkomst donderdag 16 juni

Nu de plannen langzaam maar zeker een meer concreet karakter krijgen, verandert de rol van de actiegroep aanzienlijk. Van actie voeren is geen sprake meer, het bereikte compromis is immers met instemming van alle betrokkenen bereikt.

Veel bewoners stellen echter regelmatig vragen m.b.t. het vervolg van de plannen aan de Grote Buitendijk. Met name op het gebied van mogelijke verdere inspraak. Wij gaan daarbij uit van het principe dat individuele vragen door de inwoners direct aan de gemeente gesteld kunnen worden volgens de daarvoor geldende procedures. De actiegroep zal slechts zelf weer onderwerpen ter hand nemen, zodra deze een groot algemeen belang dienen.

Derhalve zal de actiegroep nauwgezet toezien dat alle afspraken, zoals deze nu zijn gemaakt, ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. De actiegroep is globaal op de hoogte van de eigendomsverhoudingen binnen de gronden aan de Grote Buitendijk en de Hofgeest. Ook is zij op de hoogte van het doel de gebieden kostenneutraal te ontwikkelen en derhalve is er geen doelstelling gesteld geld te verdienen aan mogelijk te verkopen gronden.

We zullen er dan ook op toezien dat kostenneutrale ontwikkeling – ook in de huidige tijden van ingrijpende bezuinigingen – het enige doel blijft voor de afgesproken ontwikkeling van woningbouw aan de Grote Buitendijk en Hofgeest.

De actiegroep heeft zich jaren ingezet om massale woningbouw aan de Grote Buitendijk te voorkomen. Met diverse breed gedragen enquêtes via zowel print als via onze website, hebben wij een goed beeld gekregen van hetgeen leeft onder de bevolking in de omgeving van de Grote Buitendijk. ‘Groen houden’ horen wij echter nog regelmatig, mede met de opmerking ‘Het is in deze tijd niet meer noodzakelijk of haalbaar’. Deze discussies hebben we jaren lang op diverse niveaus gevoerd. Als actiegroep willen we die periode afsluiten.

Na moeizame beginjaren, waarin overleg nauwelijks tot enig resultaat leidde, is met name in de laatste twee jaar zeer constructief samengewerkt, waarvoor wij langs deze weg onze dank willen uitspreken. Respect voor elkaars standpunten en begrip voor het sluiten van een werkbaar compromis. Een voorbeeld van een geslaagd stuk burgerparticipatie,

Laat een reactie achter