Besluitenlijst B&W van 17 november met betrekking tot Grote Buitendijk/Hofgeest

Op de website van de gemeente Velsen staat de uitwerking van een reeks besluiten, welke genomen zijn op de B&W vergadering van 17 november jl. Hieronder de letterlijke tekst vanaf de website. Er zijn duidelijke nuance verschillen ten opzichte van de in de media weergegeven berichten rondom de eenduidigheid van het raadsbesluit van april jl..

Portefeuillehouder: Coll. Korf

Registratienummer: B09.0666

Onderwerp: Besluit ontwikkelingsrichting Grote Buitendijk / Hofgeest

Besluit: De gemeenteraad Velsen voor te stellen om op basis van de oordeelsvorming in de raad van 2 april 2009:

– Kennis nemen van de “Samenvatting Werkzaamheden werkgroep Grote Buitendijk/Hofgeest Velserbroek” (d.d. september 2008);

– Scenario B uit de notitie “Scenario’s Grote Buitendijk/Hofgeest” verder uit te werken tot een Ontwikkelingsplan, waarin circa 370 woningen worden voorzien;

– Het uitgangspunt te hanteren dat de gemeente haar grond verkoopt aan VSV ten behoeve van de verplaatsing van VSV en dat VSV voor eigen rekening en risico het nieuwe terrein inricht en tevens voor eigen rekening en risico zorg draagt voor het beheer en onderhoud;

– Hierbij de condities vast te stellen zoals opgenomen in dit voorstel onder ‘Voorwaarden’;

– De voorwaarden zoals genoemd in dit voorstel hanteren voor uitwerking tot een Ontwikkelingsplan;

– Als kader voor uitwerking tot een Ontwikkelingsplan te hanteren; de notitie “De uitgangspunten Grote Buitendijk/Hofgeest” zoals door de gemeenteraad vastgesteld op 22 mei 2008;

– Voor de volgende fase “het opstellen van een ontwikkelingsplan” een voorbereidingskrediet beschikbaar stellen van € 370.000,-. Het oude voorbereidingskrediet “Grote Buitendijk” te sluiten met een onderschrijding van ca. € 20.000,-.

Publiekssamenvatting De raadsleden hebben in meerderheid hun voorkeur uitgesproken om, onder voorwaarden,scenario B als vertrekpunt voor de ontwikkelingsrichting voor het gebied te hanteren. De hoofdlijnen van de oordeelsvorming in de raad zijn dat:

– VSV wordt verplaatst van sportpark Hofgeest naar een strook parallel aan de A22 in het gebied Grote Buitendijk-Hofgeest;

– op de vrijgekomen gronden van VSV woningbouw plaatsvindt;

– op het deelgebied Grote Buitendijk voor zover niet belast met een externe veiligheidscontour vanwege de nutsleidingen, woningbouw plaatsvindt en;

– het accent bij ontwikkeling van het deelgebied Hofgeest gelegd wordt op woningbouw.

De voorwaarden en aandachtpunten zoals geformuleerd bij de oordeelsvorming van de raad hebben geleid tot het principebesluit zoals in dit raadsvoorstel opgenomen.

Op basis van bovenstaand stuk lijkt er wel sprake te zijn van eenduidigheid. Er wordt echter niet gesproken over een al dan niet uitgewerkt plan, zoals afgesproken met de gemeenteraad.

Waarschijnlijk wringt daar de schoen. Wel wordt gesproken over een te ontwikkelen ‘Ontwikkelingsplan’, maar de datum daarvan staat inmiddels al ergens gepland voor 2010. Daaruit mag dan geconcludeerd worden dat de uitwerking, zoals gevraagd door de raad nu nog niet voorhanden is.

Opvallend is ook dat het getal 70, expliciet genoemd als uitgangspunt in het combinatieplan voor het aantal woningen aan de Grote Buitendijk, niet wordt genoemd in het bovenstaande stuk.

Laat een reactie achter