'Combinatiemodel 4,5,6' door Actiegroep Velserbroek Oost, VSV en Westwijk (voorheen plan 7)

Actiegroep Velserbroek Oost, VSV en ontwikkelaar Westwijk hebben een geslaagde poging gedaan om in te gaan op de wensen van vele raadsleden om te komen tot een breedgedragen combinatiemodel uitgaande van de bestaande modellen 4 en 5 uit de werkgroep en model 6 van de actiegroep.

20090206 Velserbroek V3.jpg

Architect: Sjoerd Ybema, aanpassingen voetbalvelden en waterpartij door Actiegroep Velserbroek Oost

Onderstaande uitgangspunten vormden de basis van het gezamenlijk onderzoek naar een alternatief model:

– wens tot verhuizing VSV, uitgaande van uitbreiding buitenvoetbal capaciteit en passende accomodatie
– wens tot zoveel mogelijk groen houden van het gebied Grote Buitendijk met beperkte (luxe) woningbouw en ontsluiting
– wens tot mogelijkheden (gemengde) woningbouw op huidige lokatie VSV terreinen en mogelijk in het gebied Hofgeest

In bijgaande schets kunt u zien op welke harmonische wijze het geheel ingepast kan worden in de bestaande woon- en leefomgeving. We gaan bij dit ontwerp uit van 370 woningen. Of dit aantal ook werkelijk noodzakelijk is, hangt af van een aantal factoren, waarbinnen de kredietcrisis een onzekere factor speelt. Bij het maken van de werkelijke invulling dienen de dan strikt actuele (gemeentelijke!) cijfers in dit plan verwerkt te worden.

De nog te maken doorrekening van dit model hoopt, conform de wens van de gemeente, uit te komen op een positieve ontwikkeling – zowel ruimtelijk als financeel – van het gebied.

Aanstaande donderdag zal dit plan worden gepresenteerd worden aan de raad. Inmiddels hebben alle raadsleden en wethouder Korf het plan ontvangen, alsmede de pers. Op deze website en de website van VSV wordt verder aandacht gegeven aan dit nieuwste plan.

Onderbouwing ‘Combinatiemodel 4,5,6’

Het ‘Combinatiemodel 4,5,6’ gaat uit van een landelijke woonomgeving in zowel het gebied Grote Buitendijk als het gebied Hofgeest. Zowel de entree van de wijk in het gebied Hofgeest als het open karakter aan de Grote Buitendijk moeten een sfeer uitademen van plezierig wonen, recreatie en sport.

Aansluiting op de bestaande woonomgeving is essentieel. De ingrepen in met name het gebied Grote Buitendijk zijn tot een minimum beperkt, maar ook de ontwikkeling van het gebied Hofgeest moet qua stijl voorzien in het behoud van zoveel mogelijk landelijk karakter. Het gebied is verdeeld in twee grotere gebieden aan weerszijden van de Broekeroog en zeven kleine ‘hofjes’. De twee grotere gebieden kunnen elk ca. 150 woningen omvatten in een gemengde samenstelling en de zeven ‘hofjes’ elk 10 woningen uit het luxere segment. Hiermee wordt invulling gegeven aan de noodzakelijke doorstroming in de lokale woningmarkt.

Bepaalde stukken in het gebied Grote Buitendijk kunnen ook nog worden toegekend aan beperkte ‘recreatieve agrarische’ functies, zoals een in pacht te verhuren paardenweiland. De kosten van recreatieve groenaanleg worden in principe zoveel mogelijk gedragen door de eigenaren van de ‘hofjes’.

De ontsluiting is zodanig ontworpen, dat het landelijke karakter blijft behouden in beide gebieden. Aanpassingen van de bestaande infrastructuur is het uitgangspunt, aangevuld met een landelijke verbinding tussen de ‘hofjes’ in het gebied Grote Buitendijk.

Belangrijk element is de integratie van sport en recreatie. De bestaande sport voorzieningen voor tennis en rugby zorgen in het gebied Hofgeest voor een blijvend open karakter, terwijl de voetbalvelden van VSV worden gesitueerd aan de oostzijde van de Oostlaan, waardoor het open karakter van het gebied Grote Buitendijk eveneens wordt gehandhaafd. In dat open gebied moet vooral de parkfunctie de recreatieve behoefte invullen, door de aanleg van wandel- en fietspaden en gecombineerd met recreatieve waterpartijen in het gebied naast de VSV terreinen.

Download hier het plan in groot formaat.

Na komende donderdag verschijnt een papieren nieuwsbrief in een oplage van 1500 exemplaren voor een groot verspreidingsgebied rondom het gebied Grote Buitendijk/Hofgeest. ‘Abonnees’ op onze nieuwsbrief zijn al via e-mail op de hoogte gebracht.

1 reactie

  1. Fred op 9 februari 2009 om 16:28

    Ultieme uitwerking van een compromis-model. Nu de doorrekening nog, positief saldo voor gemeente is leuk, maar kostenneutraal is ook akkoord voor de gemeente.
    Chapeau voor al diegene die zich voor dit resultaat inspannen !!

Laat een reactie achter