15 januari: Raadsplein beeldvorming rondom Grote Buitendijk/Hofgeest

velsen.jpegConform de afspraken die gemaakt zijn, vindt op 15 januari een Raadsplein plaats, waarin ‘beeldvormend’ wordt gesproken over de situatie Grote Buitendijk/Hofgeest. U wordt van harte aangeraden deze bijeenkomst bij te wonen.

Op de website van de gemeente Velsen wordt de bijeenkomst als volgt omschreven:

In mei 2008 zijn door de raad de ‘Uitgangspunten Grote Buitendijk/Hofgeest’ vastgesteld. Een werkgroep waarin ook belanghebbenden deelnamen heeft 5 modellen (waaronder de nul-optie ‘niks doen’) opgesteld en het college heeft deze modellen getoetst aan de in mei vastgestelde uitgangspunten.

Door de actiegroep Velserbroek Oost is een 6e model toegevoegd dat niet meer door het college kon worden beoordeeld maar afzonderlijk ambtelijk is getoetst aan de uitgangspunten.

Voordat in een volgende Raadsplein de raadsleden hun oordeel geven over de verschillende modellen, is deze sessie bedoeld om van de betrokkenen zoveel mogelijk informatie te krijgen zodat een goede afweging gemaakt kan worden. Geen politieke standpunten of uitspraken dus, maar vragen stellen over alle aspecten die kunnen bijdragen aan een helder beeld.

Vragen kunnen betrekking hebben op:

– de algemene uitgangspunten (woningbouw, uitvoerbaarheid, planologie, archeologie, ecologische verbindingszone, milieu, verkeer, sport, maatschappelijke ontwikkeling en water/civiel
– de specifieke kenmerken van de verschillende modellen
– overige overwegingen, waaronder mogelijkheden voor optimalisatie/aanvulling

Het college geeft aan dat de financiële toets uitsluitend bedoeld is om de modellen onderling te vergelijken en geen absolute waarde heeft.

Behandeladvies

– korte inleiding door de wethouder
– geen rondjes waarin de fracties om de beurt iets naar voren brengen, maar per thema – algemene uitgangspunten/specifieke uitgangspunten/overige overwegingen stellen raadsleden vragen aan de leden van de werkgroep
– beantwoording vragen door leden werkgroep,
– waarop raadsleden nadere informatie kunnen vragen
– de voorzitter inventariseert of voldoende informatie is verzameld zodat in een volgende sessie de fracties hun oordeel kunnen geven of dat nog een informatieve sessie nodig is.

Wie wordt uitgenodigd?

– Leden werkgroep Grote Buitendijk – als deelnemers aan de bespreking
– Wethouder en behandelend ambtenaren – om eventuele vragen te beantwoorden.

Conform het nu geplande vergaderschema zal besluitvorming op 29 januari aanstaande gaan plaatsvinden! De actiegroep zal zich op 8 januari aanstaande beraden op de te ondernemen acties in de komende weken.

Laat een reactie achter