Verslag Raadsplein 10 april 2008

Onderstaand een weergave van het raadplein van 10 april 2008, zoals door de gemeente Velsen is opgetekend.

Als eerste spreekt de heer Buis in namens Westwijk B.V. De heer Buis merkt op, naar aanleiding van een vraag van het CDA, dat wat Westwijk betreft het amendement juist is. In antwoord op een vraag van GroenLinks zegt de heer Buis dat in de breedte onderzoeken gedaan zijn. Het is altijd goed om verdere onderzoeken te doen. Westwijk ondersteunt het voorstel van het college.

De tweede inspreker is de heer Schilling die inspreekt namens het Wijkplatform Velserbroek.

De derde inspreker is de heer Luit die inspreekt namens de Actiegroep Velserbroek-Oost. In antwoord op een vraag van de SP merkt de heer Luit op dat de informatievoorziening in het verleden niet altijd even goed was, maar tegenwoordig gaat het beter.

Tenslotte spreekt als laatste in de heer Bal namens de voetbalvereniging VSV. In antwoord op een vraag van GroenLinks meldt de heer Bal dat de groei er bij VSV nog steeds inzit en dan met name bij de meisjes en bij de junioren.

Vervolgens is het woord aan de verschillende fracties.

De fractie van D66V is tegen ontwikkeling van de groene zône. Maximaal betrokkenheid van de bewoners uit Velserbroek is ook zeer belangrijk. Ook kijken of de aansluiting op de A9 niet meegenomen kan worden in het onderzoek. Met betrekking tot de sportvoorzieningen zit Velsen in de nulgroei, je kunt je afvragen of de sportvelden dan vergroot moeten worden. De ecologische hoofdstructuur is nu 5 meter; hier moet meer bij en er mag geen onderbreking zijn; het moet aaneengesloten zijn. Met het voorgestelde krediet kan de fractie akkoord gaan.

De fractie van de ChristenUnie is voorstander van groen zonder bebouwing en dus voorstander van de nul-optie. Is er een verplichting van de Provincie met betrekking tot het aantal te bouwen woningen. Indien dit zo is, dan moeten wij wel meewerken. Dan kiest de fractie voor verplaatsing van VSV, tenzij de voorkeur van de bewoners anders is. Op het huidige terrein van VSV kunnen dan woningen gebouwd. Het financieel gewin moet dan ten geode komen aan Velserbroek en niet aan de voetbalvereniging of een projectontwikkelaar. De fractie geeft nog geen oordeel over het krediet.

De fractie van GroenLinks geeft groen licht voor het krediet. De uitgangspunten moeten getoetst worden aan moderne nieuwe demografische gegevens (ook in de regio). In principe is de fractie voor behoud van groen. De, door het Wijkplatform Velserbroek genoemde, uitgangspunten (infrastructuur, gezondheidszorg, onderwijs, e.d.) ook meenemen in het onderzoek. Houd het gebied groen (dus niet bouwen). De fractie vraagt zich af of de bouwopdracht van de Provincie wel een keiharde opdracht is. De fractie vindt dat de nul plus optie ook zeker onderzocht moet worden.

De fractie van de VVD is van mening dat het college de inbreng van de insprekers zeer goed moet bestuderen en wegen. Velsen moet de bouwopdracht van de Provincie serieus nemen. De fractie is blij dat het college met dit voorstel komt. Afgevraagd wordt of de belangen van Westwijk wel synchroon lopen met de belangen van de gemeente. Aan bouwen voor ouderen moet zeker aandacht besteed worden. De aanleg van een speelterreintje moet ook meegenomen worden. De fractie ondersteunt de kredietaanvraag.

De fractie van de LGV vindt dat de uitgangspunten nu weer opnieuw ter discussie worden gesteld (verwezen wordt naar de Structuurvisie en amendement 170 van 2005); dit is tijdverspillend en kostenverslindend. Bij de uitgangspunten wonen ook woningen/appartement bouwen die geschikt zijn voor ouderen (wellicht ook te koppelen aan starterswoningen). Er moet extra aandacht zijn voor de infrastructuur. De nul- optie is voor de LGV geen uitgangspunt. Op het gebied van Sport volgt de LGV het amendement en ziet VSV graag verhuizen naar de Grote Buitendijk. De LGV geeft groen licht voor het krediet en kan zich in grote lijnen in de uitgangspunten vinden.

De fractie van de SP vindt dat VSV zeker naar de Grote Buitendijk moet; wellicht kan het rugbyveld mee verhuizen naar VSV. Dan komt er een groot stuk grond vrij, waar gebouwd kan worden in de lage koop- en huursector (o.a. voor starters). De rest van de Grote Buitendijk moet van de SP groen blijven. Is de eis van de Provincie nu echt een eis of meer een wens. De SP wil geen aantasting van de groenstrook. De SP wil het krediet handhaven.

De fractie van de PvdA vindt dat er een goede notitie ligt. De meerwaarden van de nul-optie ten opzichte van de andere opties moet in de notitie meegenomen worden, om een evenwichtige afweging te kunnen maken. De nul plus optie niet uitzoeken. De PvdA vindt dat er zoveel mogelijk woningen gebouwd moeten worden, als dat stedenbouwkundig ingepast kan worden; passend in de wijk. Met betrekking tot de maatschappelijke voorzieningen weten wij niet wat er gaat gebeuren en kunnen ook geen afweging hierin maken. De PvdA heeft dan ook een agenderingsverzoek ingediend om hier een keer in een sessie over te praten. In de notitie wordt gesproken over een geluidswal van 12 meter hoog. Beter is het om direct aan de weg een geluidscherm te plaatsen: houd het simpel. De ontsluiting van Velserbroek is onvoldoende; graag hier meer duidelijkheid over. De PvdA gaat akkoord met het voorgestelde krediet.

De fractie van het CDA gaat akkoord met het voorgestelde krediet. Woningbouw is belangrijk, maar zal niet het ultieme argument voor ons zijn om in Velserbroek te gaan bouwen. De nul-optie is ook een optie die prominent in de notitie vermeld moet worden. De fractie kan zich erin vinden om de nul-plus-optie niet te onderzoeken. De speeltuin mag prominenter als uitgangspunt neergezet worden. De infrastructuur zullen wij zwaar laten meewegen, als ook alternatieve ontsluitingsmogelijkheden. Het CDA wil graag wat meer duidelijkheid over de uitgangspunten voor de Hofgeest. Meer inzoomen op de gezondheidsvoorzieningen en de krapte daarin.

De fractie van Velsen Lokaal vindt de infrastructuur heel belangrijk. Verwezen wordt naar het amendement: de sportvelden moeten verplaatst worden, woningbouw op bestaande sportvelden en ook andere voorzieningen meenemen.. De gezondheidsfuncties hebben een ruimtebehoefte en misschien ook welzijnsaccommodaties,.Met betrekking tot de geluidswal kijken naar een simpeler en mooiere oplossing. De bouw van zogenoemde waterwoningen levert nog extra bergruimte voor water op. Je pakt ook meteen een stuk groene verbindingszone mee. De fractie ondersteunt het voorgestelde krediet en dringt aan op tempo in de uitvoering van de onderzoeken.

Vervolgens reageert de portefeuillehouder kort op de gemaakte opmerkingen c.q. vragen. De opgave van de Provincie is een bestuurlijke inspanningsverplichting en geen keiharde eis. Het college wil hier echter wel aan voldoen. De nul-optie wordt meegenomen in de modellen. De uitgangspunten kloppen, dat betekent dat wij het krediet kunnen gaan gebruiken (nadat het in de volgende raadsvergadering formeel is besloten) om de modellen te gaan ontwikkelen. De modellen komen er en dan gaat het weer terug naar de Raad. Met betrekking tot de geluidswal merkt de portefeuillehouder op dat er ter plekke kabels en leidingen liggen, waardoor er een andere aanpak nodig is dan gebruikelijk is. We zullen de opmerkingen echter nog op ons laten inwerken. Wij werken met nieuwe gegevens, maar staan wel open voor actualisering van gegevens. Alle opmerkingen komen als aanscherping op 1 A-4tje.

De voorzitter vat samen dat er akkoord is voor wat betreft het krediet en dat er nog wat aanbevelingen zijn gedaan m.b.t. de uitgangspunten. Het voorstel is besluitrijp voor de eerstkomende raadsvergadering. De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur.

Laat een reactie achter