e-mail naar wethouder Korf naar aanleiding van 'De Uitgangspunten Grote Buitendijk/Hofgeest'

Vandaag ontvingen wij het bovengenoemde stuk toegestuurd. Het verheugt ons dat de ‘nul’-optie in het stuk is opgenomen, alhoewel we zeer betreuren dat de ‘nul-plus’-optie wordt gezien als een ‘ander’ onderzoek. Daarover verschillen partijen van mening, zeker omdat in de overige hoofdstukken juist wel wordt gesproken over woningen voor junioren en senioren. Wij zijn en blijven van mening dat de ‘duur’ van de Structuurvisie lang genoeg is om ook plannen voor de middellange- en lange termijn op te nemen in het huidige onderzoek.

Anderzijds bevatten de uitgangspunten gelukkig ook voldoende realistische belemmeringen die woningbouw lastig maken of zelfs onmogelijk zouden maken. Of alle uitgangspunten tussen wel en niet bouwen evenwichtig zijn, is moeilijk te beoordelen. Er lijkt een neiging te bestaan naar ‘onderzoek naar bouwen’. Natuurlijk begrijpen we dat er minder onderzocht hoeft te worden voor ‘niet bouwen’. We hadden echter wel iets meer onderbouwing verwacht voor deze optie, daar ook deze optie verstrekkende positieve gevolgen kan hebben voor het welzijnsgevoel in de wijk.

We hopen dat we in de hierna volgende fase eindelijk inhoudelijk ‘aan tafel kunnen’. Dit heeft nog nimmer op die wijze plaatsgevonden. We streven dan ook naar een gezamenlijke aanpak, waarbij alle partijen voldoende input kunnen geven om het proces op democratische wijze te kunnen sturen op zowel vorm als inhoud. We hopen dan ook dat de inbreng van belanghebbenden zeer serieus wordt genomen. Een vergelijkbare situatie, zoals rondom het Centrumplan IJmuiden, streeft niemand na. Maar begrijp ook, dat snel een succesje boeken in Velserbroek terwille van een op papier gesteld tijdsplan, ook door ons niet zal worden geaccepeteerd.

Wij kijken met vertrouwen uit naar een eerste verkennend ‘ronde tafel gesprek’ met alle betrokkenen.

Met vriendelijke groet,

Peter Luit
Namens Actiegroep Velserbroek Oost

2 reacties

  1. Peter Luit op 2 april 2008 om 16:39

    De inhoud van bovenstaande e-mail is tevens verstuurd naar alle raadsleden.

  2. Lidwina Wever op 2 april 2008 om 19:38

    Ja, het gaat er nu echt om spannen. Laten we de mouwen opstropen en vechten voor de belangen van de wijk; een goede afweging van voors en tegens, zonder vooropgezette uitkomst.

Laat een reactie achter