Nieuwsbrief 5: juni 2005

DE STRUCTUURVISIE WAARIN WONINGBOUW TEN OOSTEN VAN VELSERBROEK NOG STEEDS AAN DE ORDE IS. MEER DAN OOIT, IS VRIJGEGEVEN VOOR INSPRAAK.

MAAK GEBRUIK VAN DE MOGELIJKHEID OM TE REAGEREN MET BIJGEVOEGDE BRIEF!!!

Wat is de stand van zaken?

In maart / april 2004 is vanuit Velserbroek massaal gereageerd op de concept struc-tuurvisie Velsen; het grootste deel van de 600 reacties kwam uit Velserbroek. Het eer-ste concept van de structuurvisie is niet goedgekeurd. Een nieuwe versie van de struc-tuurvisie is gemaakt en het is voor Velserbroek alleen maar erger geworden: niet al-leen zijn de oorspronkelijke plannen blijven staan maar ook zijn er extra gebieden op-genomen! Wederom tijd dus om aan de raadsleden te laten zien dat het ons ernst is en dat veel bewoners tegen massale nieuwbouw in hun wijk zijn.

Tijdpad Structuurvisie

· Inspraak structuurvisie: 23 juni tot 1 september 2005

· Vaststellen structuurvisie commissie en gemeenteraad: oktober 2005

· Pas daarna kan opstellen van een nieuw bestemmingsplan starten.

· Nieuwbouw Velserbroek staat in de structuurvisie in de planning vanaf 2010

Wat hebben we tot nu toe gedaan en wat zijn de verdere plannen:
· Wat we gedaan hebben en wat we allemaal nog gaan doen is te veel om op te noemen: raadpleeg de website of vraag op onderstaand adres de vorige nieuwsbrieven op.

· We gaan uiteraard een uitgebreide brief schrijven als inspraakreactie

· We oriënteren ons op juridische stappen: de honderden reacties uit Velserbroek zijn niet serieus genomen en nu komt er een heel nieuw plan zonder participa-tie, inspraak in de zomer: onbehoorlijk en misschien onwettig

Lees en teken de brief, schrijf een enveloppe en plak er een postzegel op..
Kom in actie voor het behoud van het landelijke karakter van Velserbroek en de kwaliteit van de woonomgeving.
Wij kunnen het niet alleen! Reageren kan tot 1 september.

Laat een reactie achter