Nieuwsbrief 4: december 2004

Wat gaat er gebeuren?

In maart / april van dit jaar is vanuit Velserbroek massaal gereageerd op de structuurvisie Velsen en de actiegroep heeft formeel gereageerd op de woonvisie. Tijd om onze achterban te informeren over wat er gebeurd is en wat de verdere plannen zijn. Want uit de participatieverslagen woon- en structuurvisie blijkt wel dat de gemeente gewoon doorgaat met haar massale woningbouwplannen bij Velserbroek.

In de woonvisie en de structuurvisie zijn ruim 400 woningen extra in Velserbroek nog steeds niet van de baan. Dit ondanks onze massale reacties. We moesten zelfs constateren dat het college de raadsleden op 7 december j.l. niet heeft geïnformeerd over het aantal reacties uit Velserbroek en ook nauwelijks over de inhoud van de reacties. Tijd om dus aan de raadsleden te laten zien dat het ons ernst is en dat veel bewoners tegen massale nieuwbouw in hun wijk zijn.

Op dinsdag 11 januari 2005 legt het college van Burgemeester en Wethouders de concept-structuur-visie aan de raadscommissie voor. In dit concept zijn dus theoretisch onze en uw participatiereacties verwerkt. De commissie wordt dan gevraagd de aangepaste structuurvisie vrij te geven voor inspraak. Het moment om van ons te laten horen. Want als de commissie in juni 2005 zich opnieuw over de structuurvisie buigt, is het al ter besluitvorming.

Kom dus massaal op dinsdag 11 januari 2005, 19.30 uur naar het stadhuis. Neem spandoeken en pamfletten mee. De actiegroep spreekt zeker in, ze rekent erop dat haar achterban daarbij massaal aanwezig is. Als u zelf in wilt spreken, kan dat natuurlijk ook: hoe meer hoe beter. Let op de gemeen-tepagina in De Hofgeest voor definitieve datum en tijd.

Tijdpad Structuurvisie en Woonvisie (volgens onze huidige informatie)

· Vaststellen woonvisie: 16 december 2004

· Inhoudelijke bespreking structuurvisie: 11 januari 2005

· Inspraak structuurvisie: voorjaar 2005

· Vaststellen structuurvisie commissie en gemeenteraad: juni 2005

· Pas daarna kan opstellen van een nieuw bestemmingsplan starten, aldus wethouder Romeyn.

· Nieuwbouw Velserbroek staat in de structuurvisie in de planning vanaf 2009

Laat een reactie achter