Gesprek met wijkplatform Velserbroek

Verslag gesprek gehouden op 15 december 2003 tussen vertegenwoordigers Wijkplatform Velserbroek en Actiegroep Velserbroek-Oost.

Aanwezig: Ineke Groot (Wijkplatform Velserbroek), Sandra Eriks (wijkcoördinator Velserbroek), Lidwina Wever en Herman Labee (Actiegroep Velserbroek-Oost), Monique Koopmans (medewerker communicatie Gemeente Velsen)

Dit gesprek is tot stand gekomen na overleg tussen Lidwina Wever van de actiegroep en Ineke van Zandvoort, medewerker communicatie Gemeente Velsen die de klankbordgroep Structuurvisie begeleidt. Reden voor dit contact is de ontevredenheid van de Actiegroep dat ze niet mee mag participeren in de klankbordgroep Structuurvisie, terwijl de groep een grote achterban heeft, er veel op het spel staat, en wegens slechte contacten met het Wijkplatform tot nu toe twijfels heeft over de vertegenwoordiging van haar standpunten door het platform.

Allereerst wordt nog een keer uitvoerig besproken wat de rol van het Wijkplatform is. Deze is het opvangen van signalen uit de wijk en die –gevraagd of ongevraagd- doorgeven aan de gemeente. De leden zijn niet gekozen. Het platform draagt geen mening uit, mag ook geen mening hebben, maar geeft wel adviezen op basis van hetgeen wordt opgevangen in de wijk. De actiegroep heeft toch veel moeite met deze constructie. Hoe weet je nou precies wat er leeft in een wijk als je dat niet echt gaat meten? Hoe representatief zijn signalen die binnenkomen? Zeker bij grote projecten als de structuurvisie is dit toch een punt van zorg.
Het platform deelt de zorg over de verantwoordelijkheid die ze krijgt in deze grote projecten, met name omdat heel duidelijk het gevoel bestaat dat bv. de structuurvisie er echt “doorheen wordt gejaagd”. Tijd om goed voor te bereiden en de achterban te raadplegen is er niet. Tevens zijn de professionals in de kbg, zoals Kamer van Koophandel en woningbouwverenigingen dermate duidelijk aanwezig, dat de stem van de kbg’s nauwelijks nog wordt gehoord. Ook de verslaglegging van hetgeen de platformleden naar voren brengen, laat zeer te wensen over. Hier lijkt duidelijk sprake van een selectie. Hierover heeft het platform zelf al zijn ongenoegen geuit naar de gemeente middels een recente brief, waarvan wij ook een afschrift hebben mogen ontvangen. Het platform benadrukt dat wij ons geen illusies hoeven te maken over de invloed die je kunt hebben tijdens zo’n klankbordgroep-bijeenkomst. Het heeft officieel ook alleen nog maar de status van “brainstormen”. Echte participatie gaat nog plaatsvinden en dan kan iedereen zijn stem laten horen, zo ook de Actiegroep. Het platform waakt er voor dat dit op een juiste manier gaat gebeuren, omdat ook hier de indruk bestaat dat de gemeente zich er “makkelijk van af wil maken”, bv. met een inloopmiddagje op een tijdstip waarop iedereen op zijn werk is. Wanneer de participatie gaat starten en hoe het precies vorm gaat krijgen, is nu nog niet bekend.

Er is verder gesproken over de onderlinge communicatie tussen platform en actiegroep, die slecht van start is gegaan en maar niet wil vlotten, hoewel we met de secretaris inmiddels een goed contact hebben opgebouwd. Hoe moet je het vertrouwen hebben dat je standpunten over het voetlicht worden gebracht als je geen goed contact kunt onderhouden? Op de laatste bijeenkomst die we hadden is door het platform naar voren gebracht dat “we inhoudelijk niet op één lijn staan”, wat in strijd is met het feit dat het platform er geen mening op nahoudt en mag houden. Benadrukt wordt dat ons standpunt echt is overgebracht, maar dat er natuurlijk ook geluiden zijn van mensen die die woningen wel willen en dat het platform dat ook overbrengt, evenals allerlei randvoorwaarden waar volgens het platform aan voldaan moet worden voor Überhaupt gedacht kan worden aan bouwen. Het platform heeft geen geheimen voor ons, dus als we denken er iets aan te hebben mogen we de verslagen van de KBG inzien. Als we iets willen weten kunnen we altijd een beroep doen op het platform, maar aan de andere kant wil het platform ook door ons geïnformeerd worden; de meest recente actie met de foto in het weiland is ook niet gecommuniceerd met het platform, terwijl er vlak daarvoor een gesprek was geweest. De actiegroep belooft beterschap in deze.
De actiegroep blijft wel van mening dat het concept “wijkgericht werken” onduidelijk is naar bewoners en belangengroepen, en iets te makkelijk voor de gemeente die zo van allerlei “lastige clubjes” wordt verlost. Het gevaar van misbruik loert om de hoek. Het platform is zich zelf van dergelijke nadelen ook bewust.

Waar we het over eens zijn is dat de gemeente zich niet mag verschuilen achter het platform. Als een belangengroep aangeeft problemen te hebben met vertegenwoordiging door het platform, dan moet dat niet worden afgedaan met een schouderophalen en “zo werken we nu eenmaal tegenwoordig”. Dat is te makkelijk en ook niet eerlijk naar deze mensen toe. Iedere groep moet als gesprekspartner serieus genomen worden. Ook de suggestie van sommige raadsleden om lid te worden van het Wijkplatform om zo je mening kenbaar te maken, slaat de plank mis, wat dus ook de indruk wekt dat de constructie ook binnen de politiek niet door iedereen goed wordt begrepen.

Communicatie moet dus worden verbeterd tussen actiegroep en platform en dat moet uiteraard van beide kanten komen. De actiegroep zal uiteraard zijn eigen activiteiten doorzetten, omdat het platform nou eenmaal niet uitsluitend een lans kan breken voor de standpunten van de actiegroep, maar alle geluiden moet doorgeven. Echter: een wederzijds optimaal informeren kan beide partijen ten voordeel strekken.

Laat een reactie achter