Inspraak 25 november 2003

COMMISSIE 25/11/2003, BEWONERS VELSERBROEK STAAN BUITEN SPEL BIJ GROOTSCHALIGE WONINGBOUWLOCATIES EN GEMEENTELIJKE VISIES

Geachte gemeenteraadsleden,

Vanavond staat niet de structuurvisie op uw agenda, noch de woonvisie, noch woningbouw in Velserbroek. Desondanks wil de Actiegroep Velserbroek-Oost graag inspreken over deze onderwerpen. Het gaat ons nu echter niet om de inhoud, maar om de wijze waarop deze plannen tot stand komen en het feit dat de bewoners die het aangaat daarbij buiten spel staan. Wij willen dit graag aan de hand van de volgende vier punten nader toelichten.

Ten eerste: Geen open en eerlijke discussie

Bewoners van een wijk of gemeente mogen verwachten dat ze kunnen vertrouwen op de huidige plannen van de gemeente, zoals het bestemmingsplan, de toekomstvisie en de structuurvisie. Dat blijkt echter niet het geval. In tegenstelling tot deze plannen blijkt de gemeente woningen te willen bouwen op een strook die eerder door diezelfde gemeente als buffergebied en compensatie voor het ontbrekende groen in de wijk is bestempeld. Helaas moeten de betreffende bewoners er via via achter komen dat de gemeente dit wil en moet ze er ook via de krant achter komen dat er wel overleg over plaats vindt met andere partijen. Via via wil zeggen dat we van de provincie – tijdens de discussie over het streekplan Noord-Holland Zuid – moesten vernemen dat de gemeente zelf verzocht had om het verplaatsen van de rode contouren zodat woningbouw mogelijk zou worden. De provinciale commissie had het gevoel dat ze voor de gemeente Velsen de kooltjes uit het vuur aan het halen was omdat zij het eerste orgaan was dat dit openlijk met de bewoners besprak.
Vervolgens moesten we – grotendeels via de krant – constateren dat VSV en vooral de toenmalige voorzitter dhr. van Bodegraven – bij collegeleden de ruimte krijgt om hun uitbreidings- en woningbouwplannen te presenteren. Terwijl wethouder Romeyn ons toezegt dat zij net zoals wij behandeld worden, wordt ons later schriftelijk gemeld dat hun plan wel wordt meegenomen bij de structuurvisie.
Een vreemde zaak dat achter de rug van bewoners om van alles geregeld wordt, terwijl bewoners daarbij buiten spel staan. Van meepraten is zeker geen sprake, maar van informeren zelfs ook al niet.

Ten tweede: Besluitvormingsfuik

Op basis van gesprekken die wij de politieke partijen hebben gevoerd, twijfelen wij erg aan de wijze waarop u als raadslid wordt geïnformeerd over deze kwestie en wij zetten onze vraagtekens bij de besluitvorming die plaatsvindt. Zo hebt u ingestemd met de gemeentelijke reactie op het Streekplan Noord-Holland Zuid. Volgens wethouder Romeyn hebt u daarmee eigenlijk ook al ingestemd met woningbouw ten oosten van Velserbroek, want u hebt ingestemd met het verplaatsen van de rode contour ter plaatse. Gelet op uw ongeloof op onze berichten over 400 woningen tot 3 lagen hoog, vragen wij ons af hoe bewust u die keuze heeft gemaakt.
Vervolgens verschijnt er een woonvisie, waarin ook die 400 woningen genoemd worden. In plaats van discussie daarover met u en met ons bewoners, verdwijnt deze woonvisie om – voor ons – onduidelijke redenen van het toneel. Kortom de volgende stap is de structuurvisie en dan ligt er het gemeentebestuur geen strobreed meer in de weg, hebben de bewoners geen poot meer om op te staan en heeft u – mogelijk tegen wil en dank – vergaande besluitvorming op uw geweten.

Ten derde: onvolledige communicatie en participatie, inclusief rol wijkplatform

Bij belangrijke zaken die bewoners in hun dagelijks leven raken, zoals de woonvisie en de structuurvisie, staan de betrokken en belanghebbende bewoners buiten spel. In tegenstelling tot het LVVP – daar kunnen bewoners kennelijk niet zoveel kwaad – worden bewoners niet of in een zeer laat stadium betrokken bij de totstandkoming van beide visies en daarmee bij de planvorming van grootschalige woningbouwlocaties. De woonvisie is uitsluitend aan de wijkplatforms voorgelegd, over de structuurvisie wordt nu overlegd door klankbordgroepen waaraan alleen de wijkplatforms deelnemen. Pas daarna, als de structuurvisie toch een behoorlijk vaste vorm begint aan te nemen, worden bewoners op één of andere wijze betrokken. Wij vinden dit een slechte, niet democratische zaak.
Ongetwijfeld zullen de wijkplatforms hun uiterste best doen en veel tijd investeren in hun wijk. De leden van een wijkplatform zijn echter niet gekozen en vertegenwoordigen dus niemand. Namens wie praten zij dus mee over belangrijke zaken? Tot nu toe merken wij niet dat het wijkplatform Velserbroek bij zaken als LVVP, woonvisie en structuurvisie naar de mening van de bewoners informeert. Hoe zij tot een standpunt komen en welke dat is, is ons niet duidelijk. De gemeente maakt zich er ons inziens erg makkelijk vanaf door de participatie grotendeels tot de wijkplatforms te beperken. Dit overleg is overzichtelijk, gestructureerd en de gemeente kan er goed in sturen. Eventuele lastige elementen en moeilijke discussies kunnen gemakkelijk uit de weg worden gegaan. In het geval van de structuurvisie wordt er zelfs aan gedacht de uiteindelijke participatie door de platforms uit te laten voeren. Daarmee maakt de politiek niet alleen de platforms zelf monddood, maar ook de bewoners. Wie heeft immers het lef om te ageren tegen zaken waar het platform het al mee eens is?
In het geval van woningbouw in Velsebroek voelt onze actiegroep, die in ieder geval meer dan 400 huishoudens vertegenwoordigt en nog heel wat meer sympathisanten heeft, zich niet door het platform vertegenwoordigd. Dat we inhoudelijk niet op één lijn zitten, is mogelijk. Maar opkomen voor onze belangen doet het platform niet, ze meldt ons bestaan en onze mening en daarmee is de kous af. Door ons steeds weer naar het platform te verwijzen, gaan zowel de wethouders Bal en Romeyn als sommige politieke partijen de daadwerkelijke discussie uit de weg. Wij vinden dat onbehoorlijk en ondemocratisch.

Ten vierde: gelijke monniken, gelijke kappen

Tenslotte valt het ons op dat Velserbroek anders wordt behandeld dan andere gemeentedelen. Zo vinden in IJmuiden en Velsen-Noord uitgebreide participatietrajecten plaats die leiden tot een visie op de problemen in de wijk en tot gezamenlijke oplossingsrichtingen. In IJmuiden leidt dit zelfs tot het verdwijnen van de plannen voor woontorens langs het kanaal. En ging hier niet alleen maar om het uitzicht van de bewoners langs de Ijmuiderstraatweg? Is Velserbroek, na Velsen-Noord, het nieuwe stiefkindje? Een wijk waarin bewoners het druk hebben met gezin en werk, waar de sociale samenhang nog beperkt is en waar bewoners niet zeuren. Een wijk dus waar je makkelijk zonder overleg met bewoners 400 woningen neer kunt zetten. Dit staat in schril contrast met de manier waarop u met andere wijken omgaat. De eigen identiteit en kwaliteit die u volgens de toekomstvisie behouden wilt in de wijken op de noord-zuid-as, gaan duidelijk niet op voor Velserbroek. Een visie op wonen komt er voorlopig nog niet, maar een visie op Velserbroek is kennelijk helemaal teveel gevraagd.

Conclusies
Wat vragen wij van u. Wij vragen duidelijke besluitvorming en een open en eerlijke communicatie en discussie met bewoners. Wij pleiten voor informatie naar en overleg met bewoners over belangrijke zaken zoals visies en (grootschalige) woningbouwplannen. Wij verwachten dat u zich niet verschuilt achter het wijkplatform, maar rechtstreeks met betrokken bewoners overlegt als zaken hen in belangrijke mate aangaan. Wij vragen u de rol van de wijkplatforms of in ieder geval die van Velserbroek opnieuw te bezien. Wij voelen ons niet door hen vertegenwoordigd. Over belangrijke zaken dient u te zoeken naar wegen waarop u de bewoners zelf hoort. Tenslotte pleiten wij voor gelijke behandeling van alle wijken. Dus eerst samen met bewoners een visie op Velserbroek opstellen, dan pas keuzes maken. En niet zomaar 400 woningen in Velserbroek wegzetten zonder visie en zonder overleg. Wij gaan er hierbij vanuit dat u de Actiegroep Velserbroek Oost ziet als een serieuze gesprekspartner en wel reeds nu en niet als alle besluitvorming achter de rug is en het alleen nog maar gaat over de invulling van de plannen.

Actiegroep Velsebroek-Oost

Laat een reactie achter