Actie informatie folder voor politieke partijen

verspreid: augustus 2003

Waarom deze folder?

Tot nu toe had in geen enkel officieel en openbaar document van de gemeente een plan gestaan voor woningbouw langs de Grote Buitendijk. Op basis van bijv. het bestemmingsplan, de Structuurvisie uit 1993, de Visie op Velsen 2010, het Volkshuisvestingsplan en het Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing mochten wij er vanuit gaan dat deze strook groen bleef en een functie hield als weiland.

De gemeente probeert nu al geruime tijd de locatie in diverse documenten op te nemen. Bij de provincie is gepleit voor verplaatsten van de rode contouren (met succes). Dus past bebouwing nu in het streekplan en wordt inmiddels verwerkt in de woonvisie en de structuurvisie, wederom zonder overleg met de bewoners.
In de besluitvorming over de woon- en structuurvisie staan de bewoners van Velserbroek-Oost buiten spel!

Buitendijk en de A9?

· De groenstrook is door de gemeente altijd als bufferzone aangemerkt tussen de woonfunctie en de snelweg (geluids- en stankoverlast).

· De groenstrook is door de gemeente ook altijd bestempeld als compensatie. Compensatie voor het gebrek aan groen en ruimte in de wijk zelf, die doordat er budgettair neutraal gebouwd moest worden, zeer krap bemeten is.

· Met het huidige aantal woningen + bewoners komt Velserbroek al in de problemen: er is een tekort aan scholen, speelplekken, sociaal culturele voorzieningen en voorzieningen voor jongeren. Onbekend is of in plandeel H een oplossing wordt geboden, maar gezien de discussie over de speelplek langs de Grote Buitendijk hebben we niet de indruk. Nog 400 woningen en dus 1.100 bewoners erbij maakt de sociale problemen alleen nog maar groter.

Mogelijk dat een oplossing gevonden wordt voor de verkeersontslutingsproblemen, maar dan wel met extra verkeersoverlast in de wijk.

· De strook wordt door veel Velserbroekers gebruikt voor kortdurende recreatie: honden uitlaten, joggen, wandelen (voor ouderen, minder mobiele bewoners met bijvoorbeeld een rolstoel, ouders met kleine kinderen).

· De strook heeft een belangrijke ecologische functie, er is een grote verscheidenheid aan flora en fauna.

· De strook heeft ook een educatieve functie, kleine kinderen komen hier in aanraking met allerhande dieren, zowel vee als in het wild levende dieren.

· Wij vinden dat de gemeente eerst een visie op de wijk moet maken, samen met de bewoners. Die visie moet duidelijk maken of Velserbroek wel moet groeien. Zo’n visie is ook gemaakt voor IJmuiden (Stad en Milieu) en Velsen-Noord alvorens daar grootschalige bouwplannen zijn gelanceerd. Waarom zouden we dat hier niet doen in plaats van gewoon nog maar 400 woningen dumpen en maar zien hoe het loopt. Laten we dat toe? Wij zien nog niet waarom de woningen langs het Kanaalfront in IJmuiden (ook zo’n 400) wel geschrapt kunnen worden omdat de bewoners hun uitzicht aangetast wordt en zij heftig protesteren. Dit terwijl in Velserbroek zonder enig overleg een enorm bouwplan wordt gelanceerd.

Laat een reactie achter