Nieuwsbrief 2: januari 2003

Een paar weken geleden heeft u de eerste nieuwsbrief gehad met de mededeling dat er vooralsnog weinig te melden was. Dat is inmiddels veranderd.

Twee leden van het actiecomité zijn medio januari bij de gemeente (afdeling ruimte en wonen) geweest om eens te informeren naar de inhoud van de plannen voor de Grote Buitendijk. Het gesprek heeft de volgende informatie opgeleverd:
· De bebouwing van dit deel van Velserbroek staat al lang op het wenslijstje van de gemeente; het gaat om de langwerpige strook VSV-terrein, rugby- en tennisvelden, langs de Grote Buitendijk tot aan het Biezenveld.

· De structuurvisie omvat een uitbreiding in noord-oostelijke richting met 400 woningen. De bebouwing wordt gerealiseerd door middel van middel/hoogbouw (3 tot 4 lagen bouw)

· De structuurvisie wacht nog op het lokale verkeers- en vervoersplan (wordt afgerond november 2003) waarin reeds rekening gehouden wordt met de nieuw te bouwen wijk tussen de Grote Buitendijk en de A9.

· Naar de strook met kabels en leidingen (de strook die tegen de A9 aanligt) worden de voetbalvelden, rugbyvelden, speelterrein en eventueel tennisvelden verplaatst.

· Ter compensatie voor het wegvallen van het groen staat een betere bereikbaarheid van Spaarnwoude op het programma. Het gaat hierbij om verbetering van de bestaande toegangen; er komen geen toegangen bij.

· Volgens de gemeenteambtenaar zijn er geen aanwijzingen voor bezwaren vanuit de politiek tegen de bebouwing langs de Grote Buitendijk.

· Er komt geen bewonersparticipatie over de structuurvisie. Met andere woorden: we worden niet uitgenodigd om mee te denken, maar worden pas geïnformeerd als alles al in kannen en kruiken is.
Deze alarmerende berichten hebben ons doen besluiten dat het tijd is voor actie. De eerste contacten met de pers zijn gelegd. Vrijdag 24 januari jl. is een lid van het actiecomité in het radioprogramma “Velsen Vandaag” geweest, alwaar ook een raadslid van D66 bij was uitgenodigd, die sympathiseerde met onze bezwaren en niet inhoudelijk van deze plannen op de hoogte bleek te zijn. Onze stukken liggen inmiddels ook bij de redactie van de IJmuider Courant.

We gaan contacten leggen met twee wethouders (Romeyn, verantwoordelijk voor het woonbeleid, en Rutte, wijkwethouder) en vervolgens met individuele raadsleden en politieke partijen.
Door de verslaglegging van de inspraakronde bij de provincie zijn we er achter gekomen dat het verleggen van de rode contouren (lijnen waarbinnen bebouwing mogelijk is) op verzoek van de gemeente Velsen is gebeurd. In februari wordt vergaderd over de definitieve versie van het streekplan van de Provincie. Wij zijn van plan die avond pamfletten rond te delen aan de leden van de Provinciale Staten om onze bezwaren nog eens onder het voetlicht te brengen.

Heeft u zelf nog nuttige contacten, bent u lid van een politieke partij of wilt u op een of andere manier bij de actie betrokken zijn, neem dan contact op met een van de onderstaande leden. Wij rekenen op uw steun!

Laat een reactie achter